Произведеното червено месо в кланиците през миналата година е 77 512 тона или с 10.7% повече от 2015 г. Това сочат данните на отдел „Агростатистика“ в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). От друга страна броят на закланите животни през 2016 г. намалява с 1.4% в сравнение с предходната година, което показва увеличаващи се количества внос. Закланите животни директно в стопанства са 961.8 хил. броя и това е с 4.5% по-малко в сравнение с предходната година. 
Произведеното месо в стопанствата (25 204 тона) е по-малко с 14.8% спрямо година по-рано. През 2016 г. в кланиците се колят различни видове и категории животни. В 38 от анкетираните кланици се извършва клане на едър рогат добитък. В 69 кланици се колят свине, в 50 - дребен рогат добитък, а в 9 - биволи и еднокопитни. Кланиците, специализирани за клане само на свине, са 17. 
През 2016 г. закланите говеда в кланици са с 27.1% повече в сравнение с 2015 г. a кланичното им тегло е повече с 27.9%. Броят на закланите телета в категорията до 8 месеца и на младите говеда от 8 до 12 месеца се увеличава съответно със 120% и 14.3%, а месото от тях е повече съответно с 85.5% и 9.2%. Броят на закланите крави се увеличава с 27.4% в сравнение с предходния период, сочат данните на статистиката.
Произведеното свинско месо е с 10.2% повече в сравнение с 2015 г. Броят на закланите угоени свине се увеличава с 9.8%, спрямо година по-рано.