Фирмите, които не са осъществявали дейност през данъчната година и които са освободени от подаване на годишен отчет за дейността, да бъдат освободени от задължението за подаване на годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и за обявяване на годишните финансови отчети в търговския регистър. Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), предложени от Министерството на финансите с идея да се намали административната тежест върху бизнеса.
Проектозаконът е публикуван за обществено обсъждане в портала Strategy.bg и в сайта на финансовото ведомство. Становища могат да се подават до 14 септември.
Проектът предвижда при първоначално заявяване за вписване пред Агенцията по вписванията лицата да могат едновременно с това да упражнят и правото си за доброволна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Така регистрацията по ЗДДС ще се извършва по облекчена процедура.
Отпада и изискването за съставяне на опис за наличните активи при регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.