Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2017 година е 1355 лв. и спрямо същия период на 2016 г. се повишава с 9,4% .Общият разход на човек е 1195 лв. и се увеличава с 11,1% на годишна база, съобщи Националният статистически институт. Данните показват, че българинът вече пести по-малко, но продължава да къта бели пари за черни дни. За тримесечие успяваме да увеличим спестяванията си средно със 160 лева. 
Най-висок дял продължава да има доходът от работна заплата (56,7%), следван от доходите от пенсии (26,3%), от самостоятелна заетост (6,8%) и от социални обезщетения и помощи (3,4%). На годишна база делът на дохода от работна заплата се увеличава с 1,9 процентни пункта, а доходът от пенсии намалява с 3,0 процентни пункта.
Положителна тенденция е, че доходът от самостоятелна заетост нараства с най-бърз темп - от 74 на 93 лв. (с 25,4%), следван от дохода от работна заплата, който се увеличава от 679 на 769 лв. (с 13,3%). Доходите от социални обезщетения и помощи също растат - от 45 на 46 лв. (с 2,8%). А доходите от пенсии намаляват от 363 на 356 лв. (с 1,8%). Тъй като пенсиите не са се понижили през това тримесечие, промяната се дължи само на намалелия дял на пенсионерите в домакинствата за сметка на повечето самостоятелно заети и работещи по трудов договор. 
Най-голям дял от разходите на домакинствата продължават да са разходите за храна (32,5%), следвани от тези за жилище (16,4%), данъци и социални осигуровки (13,6%) и разходите за транспорт и съобщения (11,3%).