Министерството на финансите предлага нов закон за пазарите на финансови инструменти, с който въвежда допълнителни правила в работата на инвестиционните посредници, чрез които можем да инвестираме на българската и другите фондови борси. Проектът е оповестен в портала за обществено обсъждане и ще остане там до 7 септември. Вносител е Министерството на финансите.
Предвижда се инвестиционният посредник да се управлява и представлява съвместно най-малко от двама души. Въведени са детайлни изисквания за добра репутация, професионална квалификация и опит. Запазва се и досега съществуващият режим на одобрение на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник. Заради значимостта на това правомощие се предлага Комисията за финансов надзор, като колективен орган, да издава одобренията, а не както е до момента - одобрението да се издава от заместник-председателя на комисията, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.
Запазва се лицензионният режим за инвестиционните посредници. Процедурата по издаване на лиценз на инвестиционен посредник, по отказ и отнемане на лиценз се прецизира, без да се променя съществено спрямо сега действащия ред. Документите, изисквани за издаване на лиценз, предстои да се определят с регламент на ЕС.
Както и досега, всички инвестициоnнни посредници ще внасят редовни такси във Фонда за компенсиране на инвеститорите, който осигурява изплащане на компенсация на клиентите им, когато посредникът не е в състояние да изпълни задълженията си към тях. Фондът изплаща компенсация в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.