Към 30 юни 2017 г. „Спарки“ отчита на индивидуална база нетни приходи в размер на 12,653 млн. лв., съобщава русенското машиностроително предприятие в междинния си отчет за първото тримесечие на годината. Спрямо същия период на 2016 г. продажбите намаляват с 9%. 
По-малкото приходи не пречат на „Спарки“ да отчита нетна печалба в размер на 520 хил. лв. За второто тримесечие на 2016 г. финансовият резултат бе 699 хил. лв. печалба.
Към 30 юни общата сума на активите на „Спарки“ е 36,131 млн. лв., а стойността на собствения капитал е 10,922 млн. лв.
Към края на юни текущите пасиви на машиностроителната фирма са в размер на 23,777 млн. лева и надвишват с 6 млн. лева текущите активи, което поставя фирмата в затруднено положение. Както „Утро“ писа, основен кредитор на русенското дружество вече е Българска банка за развитие. Задълженията на стойност 13,753 млн. лева са разсрочени до 30 ноември 2017 г., като се предвиждат преговори за допълнително удължаване на сроковете на договорите.
През март тази година, в изпълнение на споразумение с Българска банка за развитие, „Спарки“ учреди залог на търговските предприятия „Сигма плюс“ ЕООД и „Еко Спарк“ ЕООД.
На 29 март акционерите на „Спарки“ гласуваха и да бъде учреден особен залог на търговското предприятие като обезпечение по кредит от Българска банка за развитие АД към „Спарки Трейдинг“ ЕООД в размер на 2 млн. евро. 
„Спарки“ дължи и 447 хил. лева на Уникредит Булбанк, които трябва да се изплатят до 3 януари 2018 г. Дружеството има задължения за 6,1 млн. лева към клиенти и доставчици, както и близо 1 млн. за заплати и осигуровки. Фирмата обаче има да получава 9,7 млн. лева от свързани предприятия.