Промишленото производство намалява с 1.4 на сто през юни в сравнение предходния месец, съобщи Националният статистически институт. Спрямо юни 2016 година обаче има ръст с 3.6 на сто. 
През юни е регистрирано увеличение в добивната промишленост с 1 на сто, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1 на сто. Намаление е отчетено в преработващата промишленост - с 2.1 на сто. 
На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в добивната промишленост - със 7.6 на сто, и в преработващата промишленост - с 4.9 на сто, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.5 на сто.
Същите тенденции статистиката отчита и по отношение търговията на дребно. Оборотът в сектора нараства с 2.6% на годишна база към края на юни. На месечна база обаче се отчита намаление с 0.5% спрямо май.