80% от всички подадени сигнали на зеления телефон на РИОСВ през юли са били за неприятни, задушливи миризми. 52 сигнала от общо 80 обаче са се оказали неоснователни, е посочено в отчета на екоинспекцията за седмия месец на годината. 
Именно през юли всеки ден „Монтюпе“ започна да дава информация на екоинспекцията за отварянето и затварянето на транспортните врати на хале 3 и така изпълни едно от предписанията на РИОСВ. Там пък са съпоставяли времето, през което вратите са отворени, с времето от подадените сигнали и се е оказало, че няма съответствие. 
Измерванията на двата допълнителни пункта в Русе не са показали повишение на нормите на замърсителите, а този в „Здравец-Изток“, който следи за толуен, ксилен, метан и неметанови органични съединения, също не е отчел проблеми.