Българските домакинства се притесняват все по-малко от инфлацията и безработицата, въпреки че оценките им за икономиката и собственото им финансово положение остават по-скоро отрицателни. Това показва изследването на Потребителското доверие в България през юли 2017 г. Индикаторът нараства с 1,6 пункта в сравнение с нивото си от април, като се повишава сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 1,2 и 2,8 пункта.
Общата оценка за настоящото развитие на икономическата ситуация в страната през последните 12 месеца се подобрява и балансовият показател расте с 3,9 пункта. Същевременно и прогнозите за следващите 12 месеца са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение. Оценките по двата индикатора обаче остават на отрицателна територия, тоест песимистите са повече от оптимистите.
По-благоприятни в сравнение с април са оценките и очакванията за промените във финансовото състояние на домакинствата, но общият баланс е на минус десетина пункта. Потребителите продължават да считат, че през последните 12 месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо спрямо оценките, регистрирани през април. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите 12 месеца са по-слабо изразени.
По отношение на безработицата в страната през следващите 12 месеца негативизмът също намалява. Прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление, в резултат на което балансовият показател се понижава с 1 пункт.
По-голямата част от потребителите продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване - резултат вероятно от рекордно ниските лихви по банкови депозити.