Студентите, следващи в чужбина редовно обучение, трябва да представят в офисите на НАП удостоверение или служебна бележка, подпечатани с мокър печат и подписани от служебно лице от съответния университет, за да бъде възстановен здравният им статус, напомниха вчера от НАП-Русе. Ако документът е генериран по електронен път, трябва задължително да съдържа отпечатан текст, че важи без подпис и печат. 
Към края на юли много от младите русенци, учещи в чуждестранни университети, приключват изпитните си сесии и през август започват да се завръщат в родния град. По опитните от тях вече знаят какво трябва да направят, за да уредят през лятната ваканция здравните си вноски, но близки на доста първокурсници вече търсят информация по темата, казаха от НАП-Русе.
Документът трябва да съдържа имената на студента,  периода, в който той е учил там (само за изминали семестри или години, но не и за предстоящи от обучението му) и дата на издаване. Удостоверението или служебната бележка трябва да са преведени на български език от лицензиран преводач.
Документът се подава в поделенията на НАП по постоянен адрес, за да се изчистят задълженията за месеците, през които студентът не е здравноосигурен в България. Подаването на удостоверението може да се извърши и от родител, без за това да се изисква нотариално заверено пълномощно.
Всяко лице може да провери здравноосигурителния си статус в офисите на НАП или на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор.