Новият директор на РИОСВ-Русе инж. Любомир Атанасов е роден през 1972 г. в Омуртаг, област Търговище. През 1997 г. завършва Русенския университет „Ангел Кънчев“ със специалност „Техника и технологии за опазване на околната среда“. През ноември същата година постъпва в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. Преминава през всички нива на служебната йерархия и от 21 юли тази година е директор на инспекцията. Преди това повече от половин година беше изпълняващ длъжността, след като предшественичката му на поста Лилия Атанасова подаде оставка. През цялото това време Любомир Атанасов съвместяваше длъжността и.д. директор с началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“. Женен е, има две деца. 

- Г-н Атанасов, още при кандидатстването в университета сте направили избор да се занимавате с опазването на околната среда. Защо избрахте точно тази сфера? 
- Имах интереси в областта на техническите науки. В началото на 90-те Русенският университет разкри нови съвременни специалности, сред които „Техника и технологии за опазване на околната среда“. Прецених, че има бъдеще. 
- Вече 20 години работите в РИОСВ и имате поглед над екологичните проблеми в Русе и региона. Какви са те? 
- За 20 години настъпиха значителни промени в индустриалната карта на областта. Преструктурира се икономиката на региона. Големи производства бяха закрити. Част от изградената за тях инфраструктура започна да се руши и уврежда. Такова наследство е площадковата канализация и пречиствателната станция на бившия Комбинат за тежко машиностроене (КТМ). Години наред недоброто стопанисване и частичното им използване доведоха до компрометиране на участъци и затлачване на канализацията. Повечето от дружествата, извършващи дейности на площадката на КТМ, имат локални пречиствателни съоръжения с различни точки на заустване. Това затруднява установяването на потенциалния източник на замърсяване на река Дунав. Усилията на инспекцията са насочени към определяне на един оператор на канализационата система, на който да бъдат вменени задължения за рехабилитация на канализацията и упражняване на контрол над дружествата, които заустват отпадъчни води. 
Сериозен проблем в Русе са превишенията на фините прахови частици, най-вече през отоплителния период. Община Русе изпълнява мерките, заложени в общинската програма за качество на атмосферния въздух, но броят на дните с превишения на нормите за фини прахови частици все още надвишава определените в законодателството 35 дни. 
Друг проблем е липсата на изградени канализационни мрежи в малките агломерации. Отпадъчните води най-често се отвеждат в земните пластове. 
Шумово натоварване в градската среда на Русе от транспортния трафик също е на дневен ред. Липсва околовръстна пътна артерия, която да извежда трафика до Дунав мост. 
- Наказателните постановления на РИОСВ са най-рядко обжалваните в местните съдилища. Научиха ли се гражданите и фирмите, чиято дейност е свързана с екологичното законодателство, да го спазват?
- Административно-наказателните разпоредби за замърсяване или увреждане на околната среда са сериозни. Това се отнася не само за юридическите, но и за физическите лица. Практиката показва, че гражданите и фирмите се възползват от правото на обжалване на наложените санкции. Mога да отбележа, че се наблюдава подобрение в дисциплината на операторите по отношение на екологичното законодателство. 
- Няма как да не засегна темата за „Монтюпе“ и съдебните спорове на фирмата с РИОСВ заради различни наложени им санкции. Това ли е най-големият замърсител на въздуха в Русе и може ли да се очаква промяна след срещата на ръководството с министъра на околната среда Нено Димов, в която участвахте и вие? 
- Поради множеството наложени административно-наказателни и принудителни мерки и чувствителността на русенската общественост „Монтюпе“ е във фокуса на общественото внимание напоследък. Независимо от това, не бих могъл да ги квалифицирам като най-голям замърсител на въздуха. Русе е „заключен“ между две промишлени зони, температурните инверсии и розата на ветровете благоприятстват разпространението на неприятни миризми. Искам да уточня, че за да има замърсяване, трябва да има отклонение от нормите на следените замърсители. В последните години системите за автоматичен мониторинг показват трайно ниски нива на следените атмосферни замърсители, с изключение на фините прахови частици. 
При срещата с ръководството на „Монтюпе“ останах с впечатлението, че операторът е в готовност да изпълни дадените от инспекцията предписания и да реализира предвидените мерки за модернизиране на вентилационните системи. В момента между нас тече оживена кореспонденция, свързана с мерките за решаването на проблема със замърсяването на въздуха в Русе, които бяха набелязани при посещението на министър Нено Димов.
- Можете ли да сте по-конкретен по отношение на намеренията на ръководството на завода?
- От френския завод се готвят да поставят охладители в работните помещения. Причината е, че при леенето на метал става много горещо, а след като запечатахме люковете на хале 3, за да не се изпускат през тях отровни газове към Русе, няма как да се проветри. От общо 6 врати на хале 3 дружеството има право да ползва само две, тъй като останалите 4 гледат към града и също има забрана те да се отварят, за да не се изпускат облаци с отрови в посока Русе. 
За поставянето на охладителите не са нужни разрешителни, затова от „Монтюпе“ са се насочили първо към тях. Ние ще следим как ще се работи с новите машини, защото те въвеждат допълнително въздух в помещенията и той после трябва да се изпусне. Ще контролираме въздухът да се пречиства, а не да се изпуска свободно. 
 - Екоинспекцията извоюва съдебна победа с потвърждаването почти изцяло на санкцията от 500 000 лева, която беше наложена на „Монтюпе“. Районният съд я намали с 50 000 и Административният съд, който беше последна инстанция, потвърди решението на колегите си. Сега предстои ново дело за другата голяма глоба от 300 000 лева, която в последния ден на месеца започва в Районния съд. Очаквате ли тя също да бъде потвърдена? 
- Наложеният максимален размер на санкция от 500 000 лв. на оператор с комплексно разрешително е прецедент за РИОСВ-Русе. Макар че Районният съд намали размера на санкцията с 50 000 лв., оставаме удовлетворени. До налагането й се стигна след установени системни нарушения от страна на оператора. 
Втора санкция в размер на 300 000 лв. е наложена отново за неорганизираното изпускане в атмосферния въздух на необхванати и непречистени емисии от технологичния процес. Това е същото нарушение, констатирано само две седмици след налагане на максималния размер санкция и принудителна административна мярка. Надявам се тази санкция да бъде потвърдена от съда. 
- Кои зони в Русенска област се ползват със законова защита и какви видове трябва да се опазят в тях? Най-известният е природен парк „Русенски Лом“. С какво точно е уникален и ценен той, както и останалите защитени местности? 
- От 42 защитени територии в обхвата на инспекцията, 13 са в област Русе или частично попадат в нея. Те са от всички категории - природен парк, резерват, природни забележителности и защитени територии. Може да се каже, че областта се характеризира с богато биологично разнообразие. Има уникални находища на защитени видове растения като кримска какула, уехтрицова урока, българска гърлица, обикновен сладник и др. Голяма част от тези територии се намират в горски фонд, не са достъпни и не са толкова популярни за широката общественост. 
Предмет на опазване в областта са водолюбивите птици. На територията на Русенска област се намира и най-голямата защитена територия - „Калимок-Бръшлен“. 
Управлението на природните паркове в България, какъвто е „Русенски Лом“, е поверено на самостоятелни дирекции под юрисдикцията на Министерството на земеделието и горите. Инспекцията контролира спазването на режимите в защитената територия. Паркът е уникален с релефа, меандрите на река Русенски Лом, огромното разнообразие от защитени растителни и животински видове, наличието на обект на световното културно-историческо наследство. Колонии от прилепи обитават пещерните и скални образувания. Тук е и най-северното местообитание на световнозастрашения вид египетски лешояд. Природен парк „Русенски Лом“ е достъпен и предлага чудесни условия за разходки, алпинизъм и познавателен туризъм. 
- Защитата на определени застрашени видове се разширява и в тази връзка искам да ви попитам, кои са най-новите защитени местности в Русенско и предстои ли подобна процедура за други, които все още законът не защитава, но това е наложително да се случи? 
- В момента тече процедура по обявяване на нова защитена територия - „Находище на вълнистоцветно сграбиче“ в района на село Мечка. Инициативата е на учени от Българската академия на науките, а инспекцията ще подпомогне реализирането на процедурата.
- Доскоро работехте в областта на управлението на отпадъците и опазването на почвите. Има ли проблеми в тази сфера в Русенска област и какви са те? 
- На територията на област Русе няма данни за компроментирани или увредени почви от промишлеността. Негодните пестициди са прибрани в клетките за опасни отпадъци на Регионално депо-Русе. Проблем съществува със замърсяването на населените места и почвите с торови маси и отпадъчни води от млекопреработвателните предприятия. Липсват системи за компостиране на растителните отпадъци, което е проблем на малките общини. 
По отношение на управлението на отпадъците в Русенска област проблемите са свързани с липсата на достатъчно съдове за сметосъбиране, на системи за предварително третиране и рециклиране на отпадъци. 
Проблем ще се окаже в края на годината Регионалното депо в Бяла, което по редица причини от административно-правен характер така и не се изгради. В момента общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово депонират на депата в Бяла и Две могили. До края на настоящата година експлоатацията на тези депа следва да се преустанови. Това ще постави на изпитание общините, които трябва да реорганизират сметоизвозването към други депа. В момента Регионалното сдружение за управление на отпадъците „Бяла-Борово“ търси източници за финансиране за изграждането на инсталацията. 
- Могат ли да бъдат спокойни русенци, че живеят на място с чисти въздух, вода и почва? 
- Русенци са чувствителни към проблемите на околната среда, активни са, подават сигнали за нередности. Макар че съществуват проблеми, мога да кажа, че няма данни за сериозно увреждане на компонентите на околната среда, а за локални замърсявания. Екипът на инспекцията работи отговорно и прозрачно. Данни за качеството на атмосферния въздух, както и информации за контролната дейност се публикуват на интернет страницата на екоинспекцията.
- Ще промените ли нещо в работата на инспекцията?
- Не, няма да правя резки завои в работата на инспекцията. Продължаваме да изпълняваме плановите си проверки. Има леко изоставане в това отношение, защото се работи по жалби и сигнали на граждани, проверките по които са толкова на брой, колкото и плановите. Това обаче не важи за посещенията на най-големите промишлени производители, на всеки е посветено по едно посещение седмично.