С голямо мнозинство депутатите приеха на първо четене промени в Кодекса на труда, насочени срещу бавенето на заплати от страна на работодатели. „За“ гласуваха 138 народни представители, а един се въздържа. 
Промените са предложени от депутати от всички парламентарни групи и са в резултат на работата на временната комисия по установяване на случаите с неизплатените заплати на работници и служители. За промените настояваха също омбудсманът Мая Манолова и представители на синдикатите. Идеята е да се дисциплинират некоректните работодатели. 
Промените засилват контролните функции на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. На нея се предоставят правомощия да извършва проверки по повод на изплащането на трудови възнаграждения и обезщетения и след прекратяване на трудовите правоотношения. Тя ще може и да издава задължителни предписания в тази насока. 
Изрично се регламентира срокът, в който работодателят е задължен да изплати обезщетенията, дължими на работниците и служителите му, като се дължи и законната лихва при неизпълнение. Друга промяна предвижда работодатели, които дължат възнаграждения и обезщетения на работниците си, да не могат да участват в процедури по обществени поръчки като изпълнители и подизпълнители. 
Предоставят се допълнителни възможности за работещите да получат вземанията си за трудови възнаграждения и обезщетения от Фонда за гарантиране на вземанията на работници и служители. Гарантираните вземания ще бъдат отпускани на работниците и служителите в тримесечен срок от датата на вписване в търговския регистър на съдебното решение за откриване на производството по несъстоятелност.