5079 дакара пасища и мери от държавния поземлен фонд ще бъдат предложени на търг за отдаване на животновъди, съобщи Областна дирекция „Земеделие“. Най-голяма част от тях са в общините Иваново (1670 дка) и Ценово (1177 дка). В община Борово за отдаване за срок от 1 година са предвидени 558 дка, в Бяла - 19 дка, Ветово - 923 дка, Русе - 584 дка, Две могили - 147 дка. В списъка няма предложени пасища и мери в Сливо поле.
Началните тръжни цени варират в различните землища между 7 и 9 лева за декар.
За отдаване за срок също от 1 година се предлагат и 12 декара ливади в землищата ва Писанец и Русе.
Оферти се подават до 3 август, а самият търг ще се проведе на следващия ден, 4 август от 10 часа в сградата на Областна дирекция „Земеделие“ със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица. 
В търга могат да участват регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ собственици на регистрирани пасищни селскостопански животни - физически лица, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Депозитът за участие в търга е определен със заповед на земеделския министър на 20% от началната тръжна цена.
Миналата година по време на първата тръжна сесия бяха отдадени 1329 декара пасища и мери собственост на държавния поземлен фонд. В наддаването участваха трима животновъди от областта. За някои терени имаше сериозно наддаване и цената достигна 11 лева/дка при минимално определени 9 лева/дка.