Липсата на кадри и несигурната икономическа среда продължават да бъдат най-големите пречки за бизнеса. Това показва анкетата на националната статистика за бизнес климата през юни. Показателят се понижава с 0.7 пункта спрямо предходния месец в резултат на неблагоприятните мнения на стопанските ръководители в промишлеността и услугите. Същевременно настроенията в строителството и търговията на дребно остават положителни.
Бизнес климатът в промишлеността намалява с 1,2 пункта заради изместването на очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро“ към запазване на „същото“. Анкетата обаче регистрира известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с благоприятни очаквания за производствената активност през следващите три месеца.
Бизнес климатът в сектора на услугите намалява с 3,7 пункта, като очакванията на мениджърите за състоянието на предприятията са идентични с тези на мениджърите от производствения сектор. Относно търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко подобрена, но очакванията им за следващите три месеца са по-резервирани.
Бизнес климатът в строителството отчита ръст от 2,2 пункта през юни. Строителната активност се подобрява в сравнение с предходния месец, а очакванията за следващите три месеца са дейността да се задържи на същото равнище. В търговията на дребно бизнес климатът нараства с 0,7 пункта. Очакванията за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче са по-неблагоприятни.