94.8% от продажбите на „Спарки“ се реализират в чужбина, а само 5.2% отиват за вътрешния пазар, става ясно от доклада към одитирания консолидиран отчет на дружеството. 39.7% от продукцията се изнася в Румъния, 26.4% в Германия, а 24.6% във Франция. Предприятието произвежда обработени и заварени метални конструкции за повдигателни и пътно-строителни съоръжения, селскостопански машини, мотокари, като най-продаваният продукт са колоните за завъртане на стрелите на подемни платформи. 
„Спарки“ е единственият производител на заварени метални конструкции от такъв мащаб в Източна Европа. Дружеството извлича предимство от благоприятната си локация на 4 дни разстояние за доставка спрямо всяка точка на Европа.
С цел увеличаване на производството с 15% през 2017 г., дружеството предвижда закупуване на машини за механична обработка с размер на инвестицията 1 млн. лв. През миналата година „Спарки“ реализира продажби в размер на 26 млн. лв., което бе с 14% повече в сравнение с 2015 г.
Тъй като цената на ламарината формира до голяма степен себестойността на крайната продукция, дружеството е предприело мерки за обвързване на цените на продукцията си с измененията в цената на ламарината. Очакванията за цената на горещовалцованата ламарина са през второто тримесечие на 2017 г. да се увеличи със 7%. През третото и четвъртото тримесечие на годината прогнозите на анализаторите и производителите са за намаление на цената, като те се въздържат да конкретизират процента на намаление. Това се дължи на намаление на цената на рудата и свръх запасите в Китай.
Дружеството отчита негативен паричен поток от оперативна дейност за 2016 г. в размер на 716 хил. лв. Текущите пасиви на Дружеството надвишават текущите активи с 6,569 млн. лв., a собственият капитал е по-нисък от акционерния с 1,598 млн. лв. Към 31 декември 2016 г. „Спарки“ отчита текущи задължения по заеми в размер на 14,749 млн. лв. Тези обстоятелства показват наличието на значителна несигурност, която може да породи съществено съмнение относно възможността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие без подкрепата на собствениците и други източници на финансиране, се посочва в доклада. Ръководството обаче счита, че въз основа на направените прогнози за бъдещото развитие и предприетите мерки, както и поради продължаващата финансова подкрепа от собствениците ще успее да продължи своята дейност и да погасява своите задължения, без да се продават активи и без да се предприемат съществени промени в неговата дейност.