„От месеци по телефона ми звънят непознати за мен колекторски фирми - няколко на брой, които настояват да съм си платял задължения и към мобилен оператор, и към фирми за бързи кредити. От почти седем години не съм клиент на въпросния мобилен оператор, за който ме търсят, а кредит наистина съм теглил - също преди доста време и съм го плащал до един момент, след което спрях поради липса на средства. За последното съм уведомил фирмата за кредити и оттам се съгласиха известно време да спра плащанията. Лошото е, че не пазя нито договора си с мобилния оператор, нито този с фирмата за бързи кредити, както и не всички бележки, с които мога да докажа кога и какво съм плащал. Колекторите ми отправят явни заплахи, че ще се разправят с мен по съдебен път, ако незабавно не платя „задълженията си“ /които считам, че са погасени с тригодишна давност/. Интересува ме мога ли аз да реагирам по някакъв начин преди да са завели дела срещу мен? Тъй като не съм получавал никакви известия, че задълженията ми към мобилния оператор /ако изобщо имам такива/ и към фирмата за бързи кредити са купени от колекторите, кой има право да ме съди? Прав ли съм, че задълженията ми към мобилния оператор и фирмата за кредити /имах погасителен план и плащах ежемесечно, на вноски/, се погасяват с тригодишна давност и след като тя изтече, кредиторите ми не могат да търсят от мен нищо?“, К. П., гр. Русе

Първата стъпка е г-н К. П. да разбере кой е кредиторът му - дали колекторските фирми или мобилният оператор/фирмата за бързи кредити. Напоследък зачестиха случаите, когато и без да е прехвърлено вземане на кредитора, той „наема“ колекторска фирма да издирва длъжниците си. Колекторската фирма най-често с телефонни обаждания притиска клиентите /дори и бивши/, да плащат задължения към кредитора /напр. мобилен оператор, фирма за бързи кредити, банкови институции и т.н./, които задължения нерядко са погасени по давност, какъвто е случаят на г-н К. П. според информацията, която е предоставил в запитването си. 
Ако по телефона ви търсят колектори за вземания на мобилен оператор, незабавно изискайте от посочения оператор справка за евентуални задължения към него
Това става с молба в свободен текст, която във всеки момент може да подадете към мобилния си оператор /дори и да не сте вече негов клиент/, в която да изискате информация какво дължите - сума, основание и период. Ако мобилният оператор ви издаде такава справка, значи вашите задължения все още се водят като неплатени в счетоводството му, дори и да се погасени по давност. Ако установите, че задълженията ви са погасени по давност, какъвто вероятно е случаят на г-н К.П., имате право да подадете иск в съда срещу кредитора си /в конкретния пример - мобилния оператор/, с който да искате съдът да постанови недължимост на сумата. 
Задължения, погасени по давност, не се заличават автоматично - това става по съдебен път
Единият вариант е вие да заведете дело за недължимост на сумата в случая, описан по-горе, а другият вариант е, ако вече има заведено срещу вас дело, в законоустановените срокове да възразите, че не дължите сумата, тъй като е погасена по давност. 
Ако вземането на кредитора не е надлежно прехвърлено с договор за цесия на колекторската фирма и ако това не ви е съобщено, тогава вие все още дължите на стария си кредитор и единствено той може да бъде страна по евентуално съдебно дело. Това е принципното положение, като съществува възможност в хода на делото вземането да бъде прехвърлено от стария на новия кредитор, поради което трябва много внимателно да следите как точно се развива делото ви - независимо дали в съда или впоследствие пред държавния/частния съдебен изпълнител. 
Задължения към мобилни оператори се погасяват с тригодишна давност, а тези по кредити - с петгодишна давност
Много често потребителите правят грешка, като считат, че задълженията им по договори за кредит се погасяват с тригодишна давност. Причина за това объркване е, че вноските за погасяване на кредити обикновено са на равни периоди /напр. всеки месец/, поради което се възприемат като аналогични на ежемесечните плащания към топлофикационни и ВиК дружества, мобилни оператори и други подобни, чиято давност е тригодишна. Разликата между двата вида задължения се състои в това, че кредитът е единно задължение с разсрочено плащане, докато тези, дължими към ВиК, топлофикации, мобилни оператори са периодични - дължат се за доставка на стоки и услуги на равни интервали от време. В случая на периодичните плащания погасителната давност за всяко отделно задължение започва да тече от момента, когато то е станало изискуемо /обикновено това се отбелязва във фактурата, която клиентът получава от доставчика си на комунални/мобилни услуги/, и от тази дата започва да се брои тригодишният срок на погасителната давност. При кредитите принципът е съвсем различен, като при тях е важно да се отбележи, че ако кредитополучателят не заплати определен брой вноски, кредиторът има право да обяви целия остатък от кредита за предсрочно изискуем от определена дата. Изискуемостта /датата, от която клиентът дължи определена сума на доставчика си на услуги/, е съществен момент при всички задължения, тъй като от момента, в който задължението стане изискуемо, оттогава започва да тече и погасителната давност - независимо дали е тригодишна или петгодишна.