Русенската машиностроителна фирма „Спарки“ става във все по-голяма степен заложник на други фирми от групата и в частност на „Спарки Елтос“. От материалите за насроченото за 4 юли общо събрание на акционерите става ясно, че дружеството, което не се намира в най-цветущо състояние, ще става гарант по още един заем и то за внушителните 10 милиона евро. Парите ще бъдат отпуснати на „Спарки Елтос“ от руската Международна инвестиционна банка и Българска банка за развитие. Падежът на кредита е 20 декември 2024 г., а лихвата - 3-месечен EURIBOR + 3 пункта, но не по-малко от 5% годишно. За обезпечение са учредени ипотеки върху земи и сгради, особени залози върху машини, съоръжения, материални запаси и вземания, договор за поръчителство между банките кредитори и „Спарки“ АД като поръчител.
Закъсалото „Спарки Елтос“ едва се държи над вода и ако потъне, най-вероятно ще завлече със себе си и „Спарки“. Русенската компания има активи за 36,3 млн. лева, но пасивите й надхвърлят 25 млн. лева, така че към 31.03.2017 г. стойността на собствения й капитал е само 10,883 млн. лв.
Русенското дружество дължи 13,753 млн. лева на Българска банка за развитие, които трябва да бъдат платени до 30 ноември 2017 г., като изглежда сигурно, че срокът ще трябва да се предоговори. „Спарки“ дължи и 447 хил. лева на Уникредит Булбанк, които трябва да се изплатят до 3 януари 2018 г. Дружеството има задължения за 6,2 млн. лева към клиенти и доставчици, както и над 1 млн. за заплати и осигуровки. А от началото на тази година поема все нови и нови ангажименти, за да спаси други фирми на компанията-майка.
На 12 януари 2017 г. „Спарки“ сключи договор за поръчителство с Българска банка за развитие, съгласно който се задължава да отговаря пред банката солидарно със „Спарки Елтос“ АД като главен длъжник за пълното и точно изпълнение на всяко и всички задължения по банков креди за 7,5 млн. евро (14 669 хил. лв.).
През март тази година, в изпълнение на споразумение с Българска банка за развитие, „Спарки“ учреди залог на търговските предприятия „Сигма плюс“ ЕООД и „Еко Спарк“ ЕООД.
На 29 март акционерите на „Спарки“ гласуваха и да бъде учреден особен залог на търговското предприятие като обезпечение по кредит от Българска банка за развитие АД към „Спарки Трейдинг“ ЕООД в размер на 2 млн. евро. 
А със сегашните 10 млн. евро гаранциите, дадени от „Спарки“, се удвояват и достигат 19,5 млн. евро - сума 100 пъти по-голяма от годишната печалба на дружеството за миналата година.