И през тази година „Параходство БРП“ не планира да даде на акционерите си дивиденти, става ясно от материалите за предстоящото общо събрание на дружеството, насрочено за 26 юни в седалището на дружеството в Русе. Предложението на Управителния съвет е цялата печалба за 2016 г. - 119 хил. лева, да се отнесе към сметка „неразпределена печалба“ в баланса на дружеството. В нея вече има над 10,7 млн. лева, натрупани от положителния финансов резултат за предишни години. Ако предложението бъде прието, сумата ще доближи 11 млн. лева.
Според дневния ред на общото събрание, акционерите трябва да освбодят от отговорност управителните органи за 2016 г. и да изберат одитор Мариана Петрова чрез „Баланс-М“ ЕООД. 
Според одитирания вече консолидиран финансов отчет на дружеството, групата БРП завършва миналата година със сериозен спад на приходите от продажби - от 23,3 на 19,6 млн. лева или с 3,7 млн. лева. Нетната печалба намалява 10 пъти спрямо 2015 г. Промяната на финансовия резултат се дължи главно на спад на печалбата от инвестициите, отчитани по метода на собствения капитал. Спадът на приходите от продажби на продукция и товарни превози идва от неблагоприятните климатични условия през част от годината, което от своя страна неизменно рефлектира и по-малка натовареност на разполагаемия капацитет.
От дъщерните дружества на параходството най-съществени са резултатите на „Порт Инвест“ ЕООД, концесионер на пристанището в Лом. За миналата година то реализира печалба от 603 хил. лева. Много добре се отплащат и притежаваните от БРП 41% във варненското „Ви Ти Си“ АД. През 2016 г. Групата е получила дивиденти в размер на 861 хил. лв. от „Ви Ти Си“ АД, а през 2015 г. - 738 хил. лв.