През 2010 г. бях осъдена да заплатя сумата от 148 лв. на ВиК за услуги, които са ми предоставили. Още през 2010 г. в полза на ВиК е бил издаден изпълнителен лист по делото /разбрах това, след като направих справка в съда и в самото дело беше отбелязано, че служител на ВиК е получил въпросния изпълнителен лист/. През миналата 2016 г. получих покана за доброволно изпълнение от ЧСИ, с която ме канеха да заплатя сумата, за която ВиК ме бяха осъдили, заедно с лихви, разноски и такси на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ към настоящия момент и че ако не ги заплатя в 14-дневен срок, ЧСИ ще запорира заплатата ми, банковите ми сметки и ще наложи възбрана на имотите ми. Възможно ли е ВиК да ме задължат чрез ЧСИ да платя сумата, за която съм осъдена през 2010 г. едва сега, през 2016-2017 г.? Мога ли да откажа да платя тези пари? От ЧСИ ли да искам да прекрати делото поради това, че ВиК са се сетили чак сега да си търсят вземането?
 К. М., гр. Русе

Поставеният от читателката на вестник „Утро“ въпрос има най-общо два възможни отговора. Тъй като не е направено уточнение как се е развило производството в съда, въз основа на което е издаден изпълнителния лист, ще разгледам и двата възможни варианта. 
Правото на ВиК да търси вземания чрез ЧСИ се погасява с тригодишна давност, ако изпълнителният лист е издаден по т.нар. заповедно производство
Основният принцип при прилагане на погасителната давност е, че всички вземания за комунални услуги - напр. такива, предоставяни от ВиК дружества, топлофикации, енергодружества, мобилни оператори, се погасяват с тригодишна давност, ако въпросните монополни дружества не потърсят вземанията си по съдебен път. 
Ако получите от съда документ, озаглавен „заповед за изпълнение“, това означава, че монополистът е образувал срещу вас „заповедно производство“. Ако пропуснете срока да възразите срещу съдебната заповед или сте решили да не възразявате, тогава съдът издава изпълнителен лист на монополното дружество /в случая на г-жа К. М. - в полза на ВиК срещу нея/, като ВиК е можело да образува изпълнително дело срещу г-жа К. М. до 2013 г. с оглед приложимата тригодишна давност по отношение вземанията на водоснабдителното дружество. Ако ВиК не е образувало дело срещу г-жа К. М.  при съдебния изпълнител /независимо дали той е частен или държавен/, тогава правото му да търси принудително изпълнение на вземането си чрез съдебен изпълнител е погасено по давност. 
Правото на ВиК да търси вземания от вас чрез ЧСИ се погасява с петгодишна давност, ако изпълнителният лист е издаден след проведено исково производство
Независимо от обстоятелството, че вземанията на водоснабдителните дружества се погасяват с изтичане на тригодишна давност, ако ВиК е подало срещу вас искова молба и съдебното решение е в полза на монополиста, тогава ВиК дружеството може да образува в рамките на пет години, считано от влизане на решението в сила, производство при съдебния изпълнител. В настоящия казус това означава, че ако ВиК е подало искова молба срещу г-жа К. М. и съдът е уважил иска му, тогава е трябвало да заведе изпълнителното дело до 2015 г.  
Казано в резюме, правото на ВиК да търси вземанията чрез ЧСИ, за които е осъдил клиента си, се погасява с различна давност в зависимост от постановения от съда акт - ако това е заповед за изпълнение, давността е тригодишна, а ако това е съдебно решение - давността е петгодишна. 
Г-жа К. М. не уточнява и друг съществен момент - кога е образувано делото при ЧСИ. Тя може да е получила поканата за доброволно изпълнение през 2016 г., но самото изпълнително дело да е образувано години по-рано - например през 2014 г. Не са редки случаите, когато съдебните изпълнители са в невъзможност да връчат покани за доброволно изпълнение или други свои актове - например съобщения, че ще извършат опис на движими и/или недвижими вещи на длъжника поради различни обстоятелства – ненамиране на длъжника на постоянния или настоящия му адрес поради преместване или по други причини.  
От значение за прилагане на давността е не моментът на получаване на поканата за доброволно изпълнение от длъжника, 
а датата, на която е образувано изпълнителното дело от съдебния изпълнител. Ако се върнем към настоящия казус и хипотетично приемем, че ЧСИ е образувал изпълнителното дело през 2016 г. - годината, в която г-жа К.М. е получила поканата за доброволно изпълнение, тогава вземането на ВиК при всички случаи ще бъде погасено по давност - независимо дали изпълнителният лист е издаден в заповедно или исково производство. Ако обаче изпълнителното дело е образувано през 2014 г., тогава ще е от значение дали ВиК е провел срещу г-жа К. М. заповедно или исково производство. Ако производството в съда е било заповедно, тогава г-жа К. М. има право да възрази, че вземането е погасено с тригодишна давност, но ако ВиК са подали искова молба, тогава ЧСИ е образувал в срок изпълнителното производство и давността не е изтекла.
ЧСИ не прекратява автоматично дело поради изтекла погасителна давност - това става само чрез съда
Ако установите, че изпълнителното дело е образувано след тригодишния или съответно, след петгодишния срок, когато вземането на монополиста е погасено по давност, но въпреки това е инициирал изпълнително дело при съдебния изпълнител, имате право да се ползвате от изтеклата давност. Това обаче не става чрез молба или жалба до ЧСИ, а по съдебен ред. Необходимо е да искате от съда да постанови решение във Ваша полза, че вече не дължите пари на монополното дружество поради изтеклата погасителна давност и ако съдът уважи иска Ви, едва тогава можете да искате от съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното дело срещу Вас. 
Във всеки случай е добре да прецените дали са налице предпоставките за прилагане на погасителната давност, тъй като при евентуален иск до съда и ако неправилно сте изчислили сроковете, в които монополистът има право да търси вземането си срещу Вас чрез съдебен изпълнител, това ще ви струва освен всички разноски в изпълнителното дело, така и разноските в едно евентуално съдебно производство.