Русенската машиностроителна фирма „Спарки“ очаква благословия от Унгария за разсрочване на 17,392 млн. лева дълг към Банка ДСК, става ясно от годишния отчет на дружеството за 2012 г. Съгласно анекси от 31 януари 2013 г., компанията е разсрочила тези задължения до 31 март 2013 г. като текущо е в процес на допълнително удължаване на сроковете на договорите. Банка ДСК е потвърдила, че местният й компетентен орган е одобрил условията по заемите да се предоговорят за срок на погасяване до 31 януари 2014 г. като се очаква решение на органите на банката в Унгария, се казва в доклада на „Спарки“.
Задълженията от над 17 млн. лева далеч надхвърлят текущите активи на компанията и евентуалното изискване за незабавното им погасяване би я поставило в трудно положение. Въпреки това в доклада се казва, че ръководството на русенската фирма счита, че дружеството ще продължи да съществува като действащо предприятие.
Реализираните през 2012 г. приходи от продажби на дружеството са в размер на 22 млн. лв., а нетният размер на финансовия резултат за 2012 г. е загуба в размер на 1,878 млн. лв.
„Спарки“ произвежда обработени и заварени метални конструкции за повдигателни и пътно-строителни съоръжения, селскостопански машини, мотокари. Продажбите са предимно на външен пазар. Дружеството изнася около 90% от продукцията, основно за страни от Европейския съюз. Най-важни външни пазари за продукцията са Франция и Германия. Дружеството извлича предимство от благоприятната си локация на 4 дни разстояние за доставка спрямо всяка точка на Европа.
„Спарки“ е единственият производител на заварени метални конструкции от такъв мащаб в Източна Европа. Поради специфичното оборудване, с което разполага, и ограничените възможности за механична обработка на детайли до 15 тона, дружеството насочва усилията си към увеличаване броя на клиентите на изделия със сходни параметри (габарити и предназначение). Това спомага за по-бързото усвояване на новите изделия и подобряване производителността. Тези мерки ще повлияят положително както върху финансовия резултат, така и върху паричните потоци от оперативна дейност на дружеството, се казва в доклада.
Във връзка с привличането на нови клиенти, които са водещи световни лидери на пазара на пътно-строителна техника и производство на енергопреносни съоръжения, „Спарки“ е в процес на усвояване на нови заварени конструкции, представляващи детайли от тези машини - ножични механизми, резервоари за съхранение на трансформаторни масла, филтърни системи за защита на турбини на водно електрически централи от твърди частици. Успоредно с това, дружеството разработва нови технологии за изработване на посочените продукти, съгласно спецификациите на всеки отделен клиент. За целта екипът инженери, които са специалисти в тази област и имат огромен опит в разработването на различни технологии за производство на продуктите, използват последните версии на CAD/CAM продуктите за моделиране и тестване на процесите преди внедряването им в основното производство.
През 2012 г. дружеството е реализирало инвестиции в размер на 1,069 млн. лв., предимно в машини, съоръжения и оборудване.