Процедурата за избор на кредитна институция, която да финансира дейностите по мащабния ремонт на уличната мрежа в Русе, вече е в ход. Банките, които искат да отпуснат заем от 10 млн. лева на общината, могат да подават оферти до 6 юни. Условие е договорът за кредит да е със срок на погасяване 120 месеца и със собствени приходи на общината. При избора на кредитна институция ще се търси икономически най-изгодната оферта по показателите за годишен лихвен процент, надбавка над лихвения процент при просрочие на главницата и залог на вземанията. 
Списъкът с първостепенна и второстепенна улична мрежа, чийто ремонт ще бъде извършен с дългосрочния заем, включва 140 улици от девет района на Русе. Предвидена е рехабилитация на 319 551 кв.м улични платна и 188 625 кв.м тротоари равномерно във всеки квартал. Пълният списък с улиците и тротоарите, които ще бъдат обновени, е качен на сайта на общината. 
В момента тече и обществената поръчка за проектиране и строителство, която е обособена в три отделни позиции, за да има конкуренция и по-качествено изпълнение. На 10 май предстои да станат ясни фирмите, които искат да се захванат с ремонтите. След това специална комисия ще извърши класиране, като до края на месеца се очаква да има избран изпълнител, а същинските ремонти да започнат през юни.