Въпреки че средната заплата се е покачила през 2016 г. с 13,4% или с 99 лева, доходите на средностатистическия русенец са намалели, показват данните на Териториално статистическо бюро Север. През миналата година средният доход на човек от домакинство в областта е 5263 лв. и в сравнение с 2015 г. бележи намаление с 0.8%. През 2016 г. на човек се падат 439 лева на месец, докато година по-рано са били с 3 лева повече - 442. 
Странният статистически феномен се дължи най-вече на факта, че данните за заплатите се вземат от предприятията, а изследването на доходите се базира на анкети на извадка от домакинства. Тази извадка е представителна, но различна всяка година и структурата на домакинствата може да претърпи промени, като в нея попаднат повече пенсионери и социално слаби. Има различия и в методиките, тъй като заплатите се отчитат по месторабота, а доходите - по местоживеене. В резултат се получава, че доходите на средностатистическия русенец остават с 1,9% над средните за страната, но заплатата, която носи най-голямата част от доходите, е доста под средната. И още нещо - данните за заплатите са на базата на документи, а при анкетирането на хората се разчита на това, което те съобщят, без да има гаранция, че информацията е коректна. 
През 2016 г. работната заплата формира 52.7% от общия приход на домакинствата, като в сравнение с предходната година нейният относителен дял нараства с 0.4 процентни пункта. Пенсиите имат дял от 26.3%, а социалните обезщетения (семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) - 3%.
През 2016 г. общият разход средно на лице от домакинство е 5050 лв. или с 3.9% повече в сравнение с предходната година. Така, ако данните на статистиката са точни, през миналата година сме спестили по 213 лева на човек. Основната част от разходите (в рамките на 81-83%) са насочени за задоволяване на потребностите. 
За храна харчим 29,5% от бюджета си - с 1.5 процентни пункта повече отколкото през 2015 г. Разходите за жилище, вода, електроенергия и горива средно на лице от домакинство в областта запазват размера си от 2015 г., а относителният им дял от общите разходи намалява с 0.6 процентни пункта до 14.1%. 
Леко нараства размерът и делът на разходите ни за здравеопазване (5.5%). За поддръжка на дома и жилищно обзавеждане през 2016 г. са разходени 4.3%. По-малко харчим за транспорт, съобщения, свободно време, културен отдих и образование - 16.2% при 18.3% през 2015 година.
Според данните на статистиката, русенецът с бързи темпове отказва хляба. През миналата година сме изяли средно по 78.1 кг - с 4.7 кг по-малко отколкото през 1015 г. и с 9.9 кг под средното за страната. За сравнение - в съседния Разград нагъват по 126.1 кг хляб годишно. За сметка на това хапваме повече месо - 36.3 кг, при средно за страната 32.5 кг.
Потреблението на прясно мляко също нараства с 3.9 л за година и достига 16.6 л, а при киселото мляко консумацията от 22.2 кг се увеличава до 22.8 килограма. Регистриран е ръст и в потреблението на сирене и кашкавал. Консумацията на пресни и замразени зеленчуци се увеличава с 3.0 кг и достига 74.0 килограма годишно
Пушим по-малко - 621 цигари на човек при 705 през 2015 г. С 4.0 литра до 35.5 литра намалява потреблението на алкохолни напитки, но остава доста над средните за страната 27.3 литра. Най-масово потребяваната напитка е бирата - 24.5 литра на човек при средно за страната 20.3 литра.