До края на данъчната кампания на 2 май 2017 г. се очаква още около 8000 русенци да подадат годишните си декларации и да внесат дължимите налози, съобщиха от регионалния офис на НАП. Много е важно данъкоплатците да използват правилното приложение към основната част на декларацията, защото доходите, които се описват, имат различен режим за приспадане на разходи и различни документи, които се прилагат към тях. В приложение 1 се обявяват доходите от заплата, в 2 - пари от стопанска дейност, но като едноличен търговец. Приложение 3 е за вписване на доходи от друга стопанска дейност, когато получателят не е регистриран като едноличен търговец - напр. хонорари, граждански договори, доходи от свободни професии и др. Номер 4 е предназначено за обявяване на суми от наеми, а в 5 - за суми, получени от прехвърляне на права или имущество. В приложения с номера 6, 7 и 8 се декларират съответно други доходи, спечелено от дейност като търгове и от акции и дялови участия. Деветото приложение към декларацията ползват само тези, които имат пари, обложени в друга държава, които ще искат да се приложат спогодбите за избягване на двойно облагане. Приложение 10 трябва да използват тези, които ще искат получаване на различни данъчни облекчения. 11-и номер трябва да попълнят хората, които са дали или са получили парични заеми през годината.
Всички суми, които се декларират както в основната част, така и в приложенията, се описват до втория знак след десетичната запетая. Дължимият данък обаче окончателно се закръглява до по-ниския пълен лев - напр., ако сумата е 100,31 лв., се вписва 100 лв., както и ако е 100.95 лв., също се вписват 100 лв.