Населението на областта продължава неотклонно да се топи и застарява, а русенските жени раждат по-малко от средното за страната. Губим хора най-вече в трудоспособна възраст, а вътрешната и външна миграция само засилват проблема. Това показват данните на териториалната статистика за периода 2007-2016 година. 
Само за миналата година жителите в Русенско са намалели с 2185 човека и сега в осемте общини общо са 223 489 души.

Естественият прираст е отрицателен: -8.6 на 1000. И остаряваме - средната възраст в областта достига 44.8 години и е по-висока от средната за България, която е 43.5 години.
Намаляването на населението отдавна не е новина, но въпреки че демографският проблем е ясен и редовно се пишат стратегии и програми за разрешаването му, отчайващата тенденция си остава. От 2007 г. насам живеещите в Русенска област са се стопили с 29,5 хил. души. Най-лошото е, че намаляват не пенсионерите - техният брой си остава почти същият - около 59,5 хил. човека. Топи се най-вече населението в трудоспособна възраст - в края на 2016 г. работната ръка е с 25 хил. човека по-малко отколкото през 2007 г. За 9 години намалението е с 15.8%, а в абсолютни цифри стопяването на работната ръка е средно с 2778 души на година. По-малко са и децата.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години). За Русенска област той е 55, което означава, че на мястото на 100 пенсиониращи се идват само 55 младежи. Показателят се влошава спрямо миналата година, когато беше 57, и е доста под средния за страната (63). От 2007 г., когато 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 87 млади хора, индикаторът се е понижил с 32 пукта. Което прави все по-остър демографския проблем и обяснява зачестилите оплаквания за липса на кадри във все повече русенски индустрии. 
Съдейки по данните на статистиката за разпределение на населението по възрасти, този проблем може само да се задълбочи в бъдеще. След около 12 години може да се очаква на мястото 100 пенсиониращи се да идват само 45 младежи и сегашното положение да изглежда като хубав спомен за едни по-добри времена.
Промяна на тази отчайваща ситуация може да има само ако условията за работа и живот в Русе се подобрят рязко в сравнение с близките му конкуренти, така че да се привлекат млади хора в трудоспособна възраст от други области. Както показват данните на статистиката обаче, поне засега това не се получава и дори ефектът е обратен - други области привличат русенските младежи. Вътрешната миграция съвсем не е в наша полза - през 2016 г. от Русе към други райони на страната са се изнесли 1584 човека, а тук са се заселили само 1445 и в резултат населението на областта намалява със 139 души. Най-много са заминалите за София (379), Варна (229) и Велико Търново (192). Очевидно работодателите от областта, а и не само те, трябва доста да се постараят, за да превърнат минуса първо в нула, а после и в плюс. 
Губим хора и от емиграция в чужбина. През 2016 г. за други държави са заминали 647 човека - с една трета (33.1%) повече отколкото през 2015 г. Две трети (67.5%) от емигрантите са на възраст между 20 и 49 години. 183 от изселниците са заминали за Германия. Във Великобритания са отишли 80 човека, а в Турция - 42. 
Заселилите се тук чужденци компенсират донякъде емигрантите, то броят им все пак е по-малък - само 532. Имиграционният поток към областта включва 290 мъже и 242 жени. Половината от тях са във възрастовата група 20-49 г. Малко под 1/3 от лицата са над 50-годишни. Най-голям е броят на заселниците от Турция (108), Гърция (68), Германия (57) и Румъния (47). От азиатски държави са дошли 129 лица. През 2016 г. в област Русе са се заселили граждани от 46 държави.
Към края на 2016 г. населените места в областта са 83 - 9 града и 74 села. В Русе живеят общо 144 936 човека, от които 70 367 мъже и 74 569 жени. В сравнение с 2015 г. населението на областния център намалява с 829 лица, или с 0.6%.
В 15 населени места от областта през 2016 г. няма регистрирани раждания, а в 10 села е регистрирано само едно раждане. Само в Малко Враново е регистриран положителен естествен прираст. С нулев прираст са селата Семерджиево и Хотанца.
Броят на столетниците е 9 - 3 мъже и 6 жени. Само трима от тях са в селата. Общо шест столетници живеят на територията на община Русе.
Към 31 декември 2016 г. броят на жените във фертилна възраст (15-49 години) е 46 318 и спрямо предходната година намалява с 1.6%. Русенки са доста по-малко склонни да имат повече деца, отколкото жените в други области. Една майка има средно 1.40 деца при 1.54 деца за страната. С по-ниска стойност на показателя е само столицата София. Средната възраст на майката при раждане на дете за област Русе е 28.7 години, а при раждане на първо дете - 27 години.