8 401 000 лева са приходите от местни данъци и такси в общинската хазна на Русе за първото тримесечие на 2017, като следва да се отбележи, че кампанията за плащането започна на 11 януари. Това е 29,9% изпълнение на приходите спрямо плана по бюджета, а в сравнение със същия период на миналата година постъпленията са с 1 488 000 лв. повече, съобщи за „Утро“ шефката на общинската дирекция „Местни данъци и такси“ Даниела Робева. Тя отбеляза, че не може да се установи колко данъкоплатци са преминали през касите на паричните салони, но от началото на годината има издадени 95 485 броя квитанции за платени данъци и такси. Общо изцяло платените партиди на имоти за 2017 година са 40 260. Именно имотният данък е единственият, при който има промяна през тази година, като той вече е 2 промила. 
Не се наблюдава недоволство от повишената ставка за данъка върху недвижимите имоти, тъй като не са драстични увеличенията в налозите за имотите като цяло, коментира общинската шефка. Тя припомни, че съвестните данъкоплатци редовно заплащат данъците си до 30 април, за да се възползват от отстъпката от 5%, която се прилага както за данъка, така и за таксата битови отпадъци.
А иначе постъпленията от данъка върху недвижимите имоти е в размер на 2 218 000 лв. при план 7 800 000 лв. От такса битови отпадъци са събрани 3 532 000 лв. при план 11 100 000 лв., а от данъка върху превозните средства - 1 681 000 лв. при годишен план 5 100 000 лв. При повечето приходи се наблюдава увеличение на постъпленията в сравнение със същия период на миналата година, като изключение прави приходът от патентен данък, който намалява с всяка година. Това се дължи на обстоятелството, че все по-малко са едноличните търговци и свободните професии, които извършват дейности, подлежащи на облагане с патентен данък, отбеляза Робева. Тя допълни, че приходите от патентния данък към края на март са 86 000 лв. при план 240 000 лв.
 Сумите, които са събрани от селата в община Русе за първото тримесечие на годината, са в размер на 145 000 лв.
От дирекцията напомнят, че плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2017 г. се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целия размер до 30 април, се прави отстъпка от 5%.
Робева подчерта, че активно се работи и по събирането на старите задължения. От началото на годината са издадени 673 акта за установяване на общински публични задължения, като общите постъпления от задължения за минали години са в размер на 1 722 000 лв. - в това число влизат и суми по издадени актове през предходни години. Преди издаването на актовете са изпратени 698 съобщения за плащане на задължения по подадени декларации. 268 са преписките, предадени на частни съдебни изпълнители и НАП за образуване на изпълнителни дела срещу некоректни длъжници, допълни още общинската шефка.