585 хиляди тона товари превозени през 2016 г. и намаляване на приходите по повечето основни пера обяви „Параходство БРП“ в доклада към одитирания си финансов отчет за миналата година. Окончателните сметки показват нетна печалба от 1,151 млн. лева, с 14 на сто по-ниска от обявената в предварителния отчет в края на януари и с 36,7% по-ниска от тази през 2015 г.
Дружеството обяснява спада в печалбата главно с намалените приходи от товарни превози. Размерът им е с близо 1 млн. лева по-нисък и е повлиян от неблагоприятните климатични условия през лятото, когато нивото на река Дунав бе изключително ниско. Това неизменно рефлектира и в по-малка натовареност на разполагаемия капацитет, която намалява с 3,5 на сто до 71,3%. Приходите от демюрейдж (парично възмездяване за престоя на кораба при товарно-разтоварни операции повече от времето, предвидено в договора) също намаляват с половин милион лева, но според дружеството неблагоприятната промяна има случаен характер. По-съществено увеличение бележат приходите от фериботна дейност - от 172 хил. на 393 хил. лева.
През 2016 г. БРП отчита и печалба от продажба на нетекущи активи в общ размер на 1,589 млн. лв. спрямо 450 хил. лв. през предходната година. 
През миналата година е налице лек спад в средно списъчния брой на параходството - с 13 души. Разходите за персонала отчитат известен ръст, главно поради увеличението на минималната работна заплата.
Към 31 декември 2016 г. БРП притежава 20 линейни кораба, 3 самоходни товарни кораба, 2 маневрени, 2 спомагателни кораба, 1 пътнически кораб и 1 фериботна платформа. През януари тази година параходството съобщи за продажбата на моторен кораб „Мадара“.