Дни преди края на данъчната кампания в офиса на НАП в Русе са получени 11 775 броя декларации за корпоративно облагане, съобщиха от приходната агенция. От тях по интернет са изпратени 9327. По същото време на миналата година те са били 9396 бр. декларации, от които 7086 по електронен път.
Съпоставката на данните на НАП и статистиката за Русенско показва недвусмислено, че броят на действащите стопански субекти в областта се увеличава. По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2015 г. са представили общо 11 313 предприятия от област Русе. За 2016 г., и то няколко дни преди края на кампанията, пред данъчните са се отчели с 460 повече фирми. 
Увеличеният брой стопански субекти може да се обясни от една страна с нарастващ оптимизъм у най-дребните предприемачи (микропредприятията с до 9 човека персонал са над 90% от всички), а от друга - с излизането на светло на някои от най-малките търговци, досега предлагали услуги на черния пазар. Тези тенденции се потвърждават и от данните на НАП за миналата 2016 г., през която са събрани с 13,4 млн. лева повече данъци отколкото през 2015 г.
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата, напомнят от НАП. Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2016 година. Те попълват отделен формуляр образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.