Държавен фонд „Земеделие“ е договорил първите 85 проекта по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020. За останалите 627 предложения по подмярката, които попадат в 100-процентния бюджет, тече нова проверка. След завършване на контролите, те ще бъдат изпратени в областните дирекции на институцията за договаряне. Служителите на фонда продължават интензивно работа по одобряването и договорирането на проектите за малки стопанства, съобщиха от ДФЗ.
Заявената субсидия по подмярката при първия прием надвишаваше значително бюджета, определен на 30 милиона евро. Това наложи преминаване към процедура по ограничен бюджет и ранкинг на проектите.
Служителите на фонда продължават интензивно работа по одобряването и договорирането на проектите за малки стопанства.
Чрез подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ се подпомага икономическото развитие и укрепването на малките земеделски стопанства, ускоряването на модернизацията и технологичното им обновление, както и подобряването на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. Финансовата помощ е безвъзмездна и цели устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства.
Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен коректно.