Сериозен ръст на приходите реализира русенската „Спарки“ през 2016 г., става ясно от предварителния неодитиран отчет на дружеството за миналата година. Нетните продажби достигат почти 26 млн. лв. спрямо регистрираните през 2015 г. 22,8 млн. лв. Годишният ръст на приходите от собствена дейност е 14 на сто.
Към 31 декември 2016 г. „Спарки“ отчита на индивидуална база нетна печалба на стойност 386 хил. лв., което е с 32% повече от регистрираната за 2015 г. в размер на 292 хил. лв.
Общата сума на активите на машиностроителната фирма е 35,9 млн.лв., а стойността на собствения капитал - 10,4 млн. лв.
Според публикувания от дружеството финансов отчет,  през последното тримесечие на 2016 г. „Спарки“ успява да постигне известно разсрочване на многомилионните си  кредити. Текущите задължения към банки и други финансови институции намаляват с 3,3 млн. лева до 13,9 млн. лева. Това се постига обаче с получени нови дългосрочни заеми (търговски и банкови) за почти 1,9 млн. лева, увеличававане на задълженията към доставчици, клиенти, свързани предприятия. 
Все пак текущите пасиви като цяло намаляват с над 1 млн. лева, а търговските вземания нарастват с 2 млн. лева. Това сериозно подобрява показателите за ликвидност на фирмата, макар те все още са далеч от смятаните за безпроблемни нива.
През 2016 г. разходите на „Спарки“ само за лихви по получените заеми възлизат на 831 хил. лева. Както „Утро“ писа, през декември русенската компания, която все още дължи над 15 милиона лева на банки, стана и поръчител на три кредита за общо 9 млн. евро на други две фирми от „Спарки Груп“ - „Спарки Елтос“ /Ловеч/ и „Спарки Трейдинг“. Най-големият кредит е на „Спарки Елтос“ към Българската банка за развитие - 7,5 млн. евро. 938 817.99 евро е остатъкът по кредит на „Спарки Трейдинг“ към Първа инвестиционна банка. На същата финансова институция 764 057.59 евро дължи и „Спарки Елтос“.
Договорите за поръчителство предполагат, че ако кредиторът не си получи парите от кредитополучателя, той ще може да си ги търси от „Спарки“ АД. Срокът им е до 31 декември 2017 г., докогато са и падежите на трите заема.