Три специфични сфери на икономиката - преработваща промишленост, строителство, хотелиерство и ресторантьорство, ще могат да получат безвъзмездно финансиране по процедурата „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятията с променлив интензитет на дейността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.
През периодите на по-слаба интензивност в работата си фирмите от трите сектора ще имат възможност да обучат подходяща за тях работна ръка, която да ползват в периодите на по-усилена дейност. Дава им се възможност и да повишат квалификацията и на заетия вече при тях персонал. И заети, безработни и неактивни лица ще могат да бъдат обучени не само по определена професия, но и по ключови компетентности. 
Допустимите работодатели могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство. За партньорите важи изискването да бъдат или работодатели в същите икономически сектори като цитираните, или центрове за професионално обучение, които са 100% собственост на кандидата.