Русе може наистина да е чудесно място за правене на бизнес, но мнението на чуждестранните инвеститори изглежда не е точно такова. През 2015 г. съвкупният обем на инвестициите от чужбина в областта не само че не се увеличава, но и намалява с почти 49 млн. евро. В края на 2014 г. фирми извън страната бяха вложили в русенската икономика 386 млн. евро. Година по-късно инвеститорите са изтеглили обратно 12.6% от тях. Така преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор възлизат на 337 млн. евро, показват данните на националната статистика. Подобен спад за последен път бе отчетен през 2011 г.
Намалението на обема чуждестранни инвестиции идва най-вече от плащания по кредити, отпуснати от компанията-майка на дъщерното предприятие у нас. Което не може да бъде компенсирано от новите вложения. 
Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлените предприятия в областта - 284.5 млн. евро или с 1% повече от 2014 година. В сектора на услугите са инвестирани 35.9 млн. евро или с 33.8% под нивото на предходната година. През 2015 г. тези две дейности заедно формират 95.1% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял нараства спрямо 2014 г. с 8.0 процентни пункта.
И през 2015 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в предприятията на територията на община Русе, но в сравнение с предходната година те бележат спад със 17.3%. С 4.6 процентни пункта намалява и относителният им дял в общия размер за областта спрямо 2014 година. 
Към края на 2015 г. е регистрирано участието на 38 страни - чуждестранни инвеститори в икономиката на областта. В сравнение с предходната година броят им също бележи намаление.