Икономически активните предприятия в област Русе приключват финансовата 2015 г. с обща печалба от 446 млн. лева, съобщи вчера териториалната статистическа служба. Положителен финансов резултат са отчели 8074 нефинансови предприятия, предприятията със загуба са 1843, а тези с нулев резултат - 1396. 
Сумарната печалба за 2014 г. на областната икономика през 2014 г. бе 341 млн. лева, така че ръстът й през 2015 г. е с над 30%. Приходите от продажби растат с над 500 млн. лева до 6,909 млрд. лева, а произведената продукция достига 4,346 млрд. лева, при 3,971 млрд. лева за 2014 г. Годишен отчет за дейността си през 2015 г. са представили общо 11 313 нефинансови предприятия от област Русе, или с 2.1% повече в сравнение с 2014 година.
През 2015 г. микропредприятията (до 9 заети лица) са 10 366, или 91.6% от всички нефинансови предприятия, представили годишен отчет за дейността си. Произведената в тях продукция по текущи цени възлиза на 850 млн. лв., или 19.6% от общия обем за областта, като е отчетен ръст от 15.2% спрямо 2014 година. В микропредприятията работят 29.8% от заетите лица. Предприятията от тази група приключват 2015 г. с обща печалба в размер на 163 млн. лева.
Малките предприятия (между 10 и 49 заети) са 758. В тях е произведена продукция по текущи цени за 850 млн. лв., или със 7.6% повече от 2014 г., и работят 24.1% от общия брой заети лица. Тези предприятия приключват 2015 г. с положителен финансов резултат от 89 млн. лева. 
Средните предприятия (между 50 и 249 заети) произвеждат 34.0% от продукцията за областта и в тях са ангажирани 27.2% от заетите. Общият финансов резултат за тази група е печалба в размер на 75 млн. лева. 
Големите предприятия (с 250 и повече заети) формират 26.9% от общо произведената продукция, генерират около 17.0 на сто от нетните приходи от продажби и в тях работят 18.9% от всички заети лица в икономиката на област Русе.
През 2015 г. предприятията от преработващата промишленост  в община Русе представляват 86.2% от тези за  областта. Техният дял в общо произведената продукция за тази икономическа дейност за областта достига 84.8%, а заетите лица са 91.0% от общия брой на заетите в област Русе, работещи в преработващите предприятия.
Малко над една четвърт от преработващите предприятия в област Русе (25.6%) са ангажирани с производството на текстил и облекло, обработка на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм. Произведената от тях продукция за 2015 г. възлиза на 270 млн. лв., реализираните нетни приходи от продажби са в размер на 278 млн. лв. и в тях работят 34.1% от общия брой на заетите лица в преработващата промишленост.