Имотните сделки в Русенско бележат лек спад през миналата година, а огромната част от покупките се плащат в брой. Това показват данните на Агенцията по вписванията. 
За цялата 2016 г. са регистрирани 5857 сделки, които са с 24 по-малко в сравнение с предходната година. При ипотеките обаче се наблюдава обратната тенденция - те се увеличават от 796 на 910 или с над 14 на сто. Това от една страна индикира относително постоянна активност на купувачите на имоти, а от друга показва, че все повече хора искат да се възползват от по-ниските лихви, за да купят нов имот или да рефинансират стари кредити. Данните не разграничават сделките от рефинансиранията, както и сделките с различните видове имоти. Със сигурност обаче може да се каже, че повечето сделки се сключват без помощта на кредит и заем се използва при едва 1/6 от покупко-продажбите.
През третото тримесечие са регистрирани и 291 дарения на имоти. Регистрираните в агенцията договори за наем са 411, а арендните споразумения са 158.
Данните показват, че пазарът на недвижими имоти в Русе остава на стабилни нива, с 1200-1700 сделки всяко тримесечие и без някакви признаци за забележим ръст. Малко по-чувствително увеличение се наблюдава през четвъртото тримесечие на годината, когато са регистрирани 1710 сделки - най-големият брой за последните две години.
Пазарът в Русе е подобен на този в шестте най-големи града на страната и коренно се различава от този в по-малките областни центрове, показват данните на Агенцията по вписванията. Дисбалансът се задълбочава през 2016 г. Ако в годините малко след кризата дори леката възходяща тенденция в големите градове успяваше да издърпа целия пазар до едно стабилно ниво, сега вече забавянето на пазарите в по-малките градове е такова, че не може да бъде компенсирано от бурното развитие на пазарите в големите градове. Големите градове, където има повече работни места, преживяват бум на жилищния и ипотечния пазар, докато при малките сделките остават спорадични и все по-редки.
При ипотеките посоката на развитие на пазара твърдо остава възходяща, защото от една страна пазарът се подкрепя от засилената активност в големите градове, а от друга - от рефинансиранията заради стремежа на кредитополучателите да получат максимално добър лихвен процент. Така за последното тримесечие ипотеките се увеличават с над 21% спрямо третото и с почти 27% на годишна база, а за цялата година - с почти 24% до общо 50 484 заема. Агенцията обаче не диференцира данните за новоотпуснатите ипотеки от тези за рефинансиранията, така че не може да се каже кое оказва по-голяма подкрепа на целия пазар.