ВЪПРОС: Наскоро получих от съда документ „заповед за изпълнение“, съгласно който бях осъден да заплатя на ВиК сумата в размер от 143 лв., както и разноски по делото и юрисконсултско възнаграждение в размер, по-голям от самото задължение. В заповедта пишеше, че дължа сумата за период през 2012 г. Въпросът ми е дали съм осъден окончателно да заплатя сумата или има ред, по който мога да я обжалвам, тъй като, доколкото знам, задълженията към ВиК дружествата се погасяват с тригодишна давност? Могат ли да ме дадат на съдебен изпълнител? Чувал съм, че в някои случаи получаваш направо покана за доброволно изпълнение въз основа на заповед за изпълнение без да си разбрал, че срещу теб е имало дело. Р.Б.

В случая на Р.Б. става въпрос за уреденото заповедно производство по чл. 410 от ГПК, ползвано най-често от ВиК дружествата и топлопреносните дружества, за да търсят вземания от клиентите си. Заповедното производство започва със заявление за издаване на заповед за изпълнение, подадено от доставчика на услуги до съответния Районен съд, в района на който е постоянния адрес на физическото лице - длъжник или адреса на управление на юридическото лице - длъжник. 
Въз основа на подаденото заявление Районният съд издава заповед за изпълнение в закрито заседание - без да уведомява длъжника и единствено въз основа на твърденията на заявителя, като не разглежда въпросите дали искането е погасено по давност или дали изобщо е основателно. В много редки случаи съдът отказва да издаде въпросната заповед. Съдът проверява само дали заявлението отговаря на изискванията на ГПК, дали искането не е в противоречие със закона и добрите нрави, дали длъжникът има постоянен адрес или седалище в България, обичайно местопребиваване или основно място на дейност. След това призовкарите на съда връчват заповедта на длъжника, като е много важно да се знае, че ако длъжникът не я получи лично или дори се укрива, законът е уредил алтернативна процедура по връчване - чрез залепяне. 
Важно! Това, че се укривате от призовкаря, не означава, че заповедта няма да ви бъде връчена редовно!
След като получите заповедта за изпълнение - било лично или чрез лице, живеещо с вас, било чрез съсед или чрез залепяне на съобщение за нея, разполагате с кратък срок да възразите, ако не сте съгласен с присъдената в полза на заявителя сума по някаква причина. Затова е много важно колко „наскоро“ Р.Д. е получил заповедта, тъй като ако изтърве законния срок за възразяване срещу нея, тя влиза в сила и заявителят получава изпълнителен лист, с който образува изпълнително производство пред съдебен изпълнител - държавен или частен. Следователно, на въпроса на читателя Р.Д. дали окончателно е осъден да заплати сумата, записана в заповедта, отговорът е - НЕ, Вие не сте все още осъден, ако сте в срока за възражение. 
Срокът за подаване на възражение срещу заповедта за изпълнение е 14 дни от получаването й
С подаване на възражението длъжникът оспорва съществуването на задължението, а производството продължава, като заявителят подава искова молба и се провежда пълно исково производство. Едва тогава - в исковото производство, двете страни излагат всичките си твърдения и възражения, като заявителят трябва да докаже защо искането е основателно, както и неговия размер, а длъжникът - да представи всичките си възражения срещу това, включително и ако счита, че то е погасено по давност, какъвто е настоящият случай. В резултат от това производство съдът издава съдебен акт - решение, което, ако е в полза на заявителя-ищец, едва тогава той получава изпълнителния лист. 
На последния въпрос на читателя Р.Б., отговорът е - ДА, съществува и такова производство, въз основа на което без той да е уведомен за проведено заповедно производство, бива уведомен, че е „осъден“ да заплати претендираната сума от съдебен изпълнител /било чрез покана за доброволно изпълнение или при съобщения за запор/възбрана/, но то се провежда по друг ред от ГПК. Този ред обикновено се използва от банки за събиране на техни вземания. В случая обаче не става въпрос за него и Р.Б. може да е спокоен, че ако все още е в законовия срок за подаване на възражение и счита, че не дължи претендираната от ВиК сума по някаква причина, може да възрази и в хода на исковото производство да докаже недължимостта на сумата. Съветваме Ви, ако получите заповед за изпълнение, да се обърнете към адвокат, за да Ви консултира дали има смисъл да подавате възражение срещу нея, тъй като ако не е сигурно, че сте прави, има голяма вероятност да бъдете осъден в исково производство и допълнително да бъдете „натоварен“ и с разноските за него, които са по-големи от тези в заповедното.