Общината обяви обществена поръчка за изготвяне на програма за опазване на околната среда с прогнозна стойност 78 000 лева. За целта следва да се определят заинтересованите страни, да се анализира състоянието на средата - природо-географски и териториално-административни фактори, както и тенденциите на развитие за всеки от тях. Акцент ще бъде поставен на състоянието на качеството на въздуха, замърсяващи вещества, данни за причините за замърсяване, източниците на замърсяване на територията на общината. Ще има и информация за реките и язовирите в общината, източници на замърсяване, състоянието на канализационната система и пречиствателната станция за отпадъчни води. Програмата ще съдържа данни за източниците и видовете генерирани отпадъци, съоръженията за третиране, видовете почви, ландшафт, защитени територии и биоразнообразие, източниците на шум и приетите мерки, зелените площи, радиационната обстановка. В документа ще има също икономически, финансови, демографски и социални показатели, както и анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите. Ще бъде разработена визия на общината, ще се определят генералните и специфичните стратегически цели и приоритетите, както и работен план. Програмата и приложенията към нея ще бъдат внесени в РИОСВ за преценка на необходимостта от екологична оценка и оценка на съвместимост и при необходимост нанасяне на корекции.
Оферти по поръчката фирмите могат да подават до края на работния ден в четвъртък, а в петък комисия ще ги отвори.