Новата година ще донесе на Русе първия бюджет над 100 милиона лева. Точната цифра е 107 901 690 лева, което е с над 22 милиона повече от финансовата рамка за изтичащата година - 85 013 544 лева, като сумите са без включен преходен остатък.
По-голямата част от общата сума за 2017-а е общинско финансиране - над 58 милиона лева, а над 49 милиона са от държавата. 
Приоритетите за годината са свързани с успешното начало на важни инфраструктурни проекти и максимално привличане на европейски средства; подобряване на инфраструктурата, подпомагане на социални дейности, образование и здравеопазване; запазване на културните ценности и развитие на спорта; подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите, както и привличане на стратегически инвеститори в екологично чисти и високотехнологични сектори. 
През 2017 година община Русе акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на русенци.
Сред по-значимите проекти, които общината ще изпълнява догодина, са реконструкцията и рехабилитацията на пешеходната среда за над 16 милиона, ремонтът на пет учебни сгради за над 12 милиона, вторият етап на интегрираната система за градски транспорт за над 24 милиона, кризисният център за жертви на домашно насилие за 1.3 милиона и проектът за интеграция на ромите за 1.5 милиона. Предстои да се изградят и жилища за социално слаби и ремонт на комплекса за социални услуги за деца и семейства. През 2017 продължава закриването и рекултивацията на старото депо, за което са предвидени 22 милиона, други 10.2 милиона ще бъдат вложени в подобряването на енергийната ефективност на 17 общински сгради. 
Бюджетът предвижда активно участие в Националната програма за саниране, балансирано развитие на централната градска част, кварталите и малките населени места чрез подобряване на транспортната инфраструктура, осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот чрез усъвършенстване и устойчивост. Сред акцентите в проекта за бюджет за следващите 12 месеца е и въвеждане на електронни административни услуги и подобряване средата за достъп до задължения и безкасови разплащания. 
Като стратегическа инвестиция на общината е посочен ремонтът на улици с 10 милиона лева, които ще бъдат взети назаем от банката с най-добра оферта.  
Фокус в бюджета за 2017 година са благоустрояването на междублоковите пространства и изграждането на улично осветление в крайните квартали. За разходи за осветление на улиците и площадите са заделени малко над 2 милиона, а за общинско предприятие „Комунални дейности“, което основно се занимава с ремонт на улици - малко над 4 милиона. 230 000 лева ще бъдат похарчени за пръскане против комари и кърлежи, а близо 2 милиона - за озеленяване. Разходите за чистота са изчислени на 8.2 милиона, а планираните приходи от такса битови отпадъци са 11.1 млн. 
Като акцент в бюджета са отбелязани изграждането на стоманени пилони за знамена и панорамна площадка в района на Левента, както и на козирки над два сектора и ВИП ложа над тунела за влизане на футболистите на градския стадион.
Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2017 година и разчет на разходи съгласно приоритетите, заложени в програмата за управление и стратегическия план за развитие на общината. Бюджетната политика е насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения и с висока събираемост на собствените приходи. Съществен принос за постигането на поставените цели е и реализирането на проекти, финансирани чрез привлечени средства от Европейския съюз и други международни и национални програми, посочват от администрацията.
Проектобюджетът на общината за 2017 година е публикуван на сайта на общината. Гражданите, които имат становища и предложения по него, могат да ги предоставят в деловодството на общината или по електронна поща, но не по-късно от два дни преди провеждането на публичното обсъждане. А то е насрочено за 9 януари от 17.30 часа в Пленарна зала.