72.5% от домакинствата в Русенска област имат достъп до интернет в домовете си, показват резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ от териториалното статистическо бюро. По този показател  Русе е доста над средното за страната ниво от 63.5%. Спрямо предходната година е отбелязан ръст от 11.6 процентни пункта спрямо предходната година, който остава значително по-висок от регистрирания за страната - 4.4 пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта се нарежда на второ място в страната след Варна. 
Относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 години в областта, които регулярно ползват интернет (всеки ден или поне веднъж седмично), през 2016 година е 65.4%, като спрямо предходната година е регистриран ръст с 2.8 процентни пункта. По този индикатор областта се нарежда непосредствено след София (столица) и област Варна. 
Жените в Русенска област са малко по-активни при регулярното използване на интернет - техният относителен дял е 65.6% при 65.3% за мъжете, като и при двата пола съответните дялове надвишават регистрираните за страната. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 88.4% от висшистите използват редовно глобалната мрежа, при едва 26.7% от лицата с основно или по-ниско образование. 
 Относителният дял на лицата от областта, ползващи през последните 12 месеца глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация и местното самоуправление, е 29.9% при 18.4% средно за страната. В рамките на Северен централен район нашата област се нарежда на първо място по този показател.
В сравнение с 2015 г. делът на хората в региона, ползващи интернет с цел взаимодействие с институции от публичния сектор, бележи ръст с 4.6 процентни пункта.