Доходите на фермерите в България намаляват през 2016 г. с 16,4%, сочи първата оценка на Националния статистически институт на икономическите сметки за селското стопанство и смесения индекс на нетния предприемачески доход.
С 4,5% намалява нетният опериращ излишък/смесен доход, а нетният доход по факторни разходи - с 4,1% (който измерва доходността от всички фактори на производството - земя, капитал и труд).
Крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2016 г. възлиза на 7,359 млрд. лв., което е с 6,7% по-малко в сравнение с предходната година. 
Намалението се дължи повече на спад в цените - с 5,6%, и по-малко на спад в обемите - с 1,2%.
Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 4,956 млрд. лв. и отбелязва намаление спрямо 2015 г. с 3,5%. Намалението е в резултат на спад в цените - с 5,7%, който не може да бъде компенсиран от увеличението в обемите - с 2,4%.
Продукцията в животновъдството се оценява на 1,744 млрд. лв. и намалява спрямо 2015 г. с 14,3%. Намалението се дължи както на спад в цените, така и на спад в обемите.
Стойността на вложенията за текущо потребление, използвани в селското стопанство през 2016 г., надхвърля 4,398 млрд. лв., което е с 6,8% по-малко от предходната година. Намалението се дължи почти поравно на спад в цените и в обемите.
Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2016 г., достига 2,961 млрд. лв. и е с 6,6% по-ниска от тази през 2015 година. Намалението се дължи изцяло на понижение в цените - с 8,8%, което не може да бъде компенсирано от увеличението в обемите - с 2,4%.