Судентите, участващи в майсторския клас по екопредприемачество в Русенския универистет, защитиха успешно своите  разработки. 16 младежи от различни факултети сформираха пет екипа, за да разработят специфични пазарни ниши, насочени към опазването на околната среда и природните ресурси. След 10-седмично обучение екипите представиха доклад за бизнессредата на електромобилите в България, анализ на екологичните бизнеспрактики на три от най-големите компании в хранителния сектор в България, концепция за консултиране на земеделски производители за екосертифициране, бизнесплан за предприятие за преработка на отпадъци и бизнесплан за изделия от рециклирани материали.
 Майсторският клас по екопредприемачество се организира от факултет „Бизнес и мениджмънт“ на университета по съвместен проект с Института за изследване на обществата и знанието при БАН, финансиран от Института за екологични изследвания в Хайделберг и Германската федерална екологична фондация. Русенският университет бе един от трите университета в България, избрани за провеждане на пилотното обучение, тъй като разполага с необходимата база и преподаватели, сертифицирани по методики на Harvard Business School и Cambridge University.