„Топлофикация Русе“ получи зелена светлина от Регионалната инспекция за опазване на околната среда за изграждане на сероочистваща инсталация към комин №3, отвеждащ газовете от парогенератори 7 и 8. Това е една от най-сериозните инвестиции, залегнали в бизнес плана на дружеството за тази година, на стойност 2,39 млн. лева. Решението на РИОСВ да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда е подписано на 21 ноември от директора Лилия Атанасова - един от последните й актове преди да напусне инспекцията на 25 ноември. Както става ясно обаче, предложението е внесено в община Русе още през август.
Сероочистващата инсталация е необходима за изпълняване на приети с еврорегламенти нормативни изисквания относно емисиите, изпускани в атмосферния въздух. Серните окиси ще се пречистват по мокър варовиков метод, при който в абсорбера ще се получава гипсова суспензия. Максималното количество гипс е 3 t/h, което ще се депонира в депото за неопасни отпадъци - сгуроотвал на ТЕЦ „Русе Изток“. 
Технологията ще отстранява над 40% от изходящите газове и над 90% от отделяния прах.
Инвестицията включва реконструкция на горивната система чрез подмяна на горелките с нискоазотни (LNB) и модернизация на пещната камера. Предвижда се и реконструкция на съществуващия електрофилтър.
Промените в съоръженията трябва да постигнат емисионни норми за парогенераторите на горивната инсталация. За серен диоксид SO2 - 200 mg/Nm3, NOx - 200 mg/Nm3 и за прах - 20 mg/Nm3.