Доц. д-р Васил Атанасов – началник на Токсикохимична лаборатория към Клиника по спешна токсикология, КМБСТ, МБАЛ – ВМА получи Наградата на Столичната община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2016 г.
Това се случи на Академичното тържество в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски” с което най-старото висше учебно заведение в страната отбеляза своя патронен празник и беше посветено на 1 100-та годишнина от блажената кончина на свети Климент Охридски.

Д-р Васил Н. Атанасов завършва химия в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) през 2004 г. (бакалавър, направление „Аналитична химия”), а през 2005 г. се дипломира като магистър по „Медицинска химия”.

През 2009 г. защитава дисертационен труд за образователна и научна степен „доктор“ на тема „Хроматографски анализ и биохимични изследвания на невротоксина випоксин“. През периода 2006 – 2008 г. д-р В. Атанасов е химик в Токсикохимична лаборатория на ВМА, където работи върху диагностиката на остри екзогенни отравяния и съдебно-химическата експертиза на алкохол и упойващи вещества.

След издържан конкурс (2009 г.) е избран за асистент по аналитична химия (биоаналитична химия) във Факултета по химия и фармация на СУ, а от  2010 г. е главен асистент. Консултант (2009 г.) и асистент (2010 г.) по военна токсикология в НИЛ по военна токсикология към КМБСТ – ВМА, където работи в областта на експерименталната токсикология на фосфорорганичните отрови и реактивацията на холинестеразата.

Специализирал в областта на биохимията на токсините в Институт „Йожеф Стефан“, Любляна, Словения. Участвал е в множество кратки профилирани курсове в други страни в областта на приложението на хроматографския анализ в биоаналитичните и медицинските изследвания (Чехия, Полша, Унгария). През 2012 г. е преминал интензивен курс за лабораторен анализ на бойни отровни вещества, организиран от Организацията за забрана на химическите оръжия (OPCW).

Научните интереси на д-р В. Атанасов са насочени в две основни направления – аналитична (съдебна) токсикология и биохимична токсикология (токсини).

През 2012 г. д-р В. Атанасов е избран за доцент по медицина (токсикология) към Клиника по спешна токсикология, Катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология“ при ВМА. Доц. Атанасов е лектор по „Аналитична токсикология“ и „Токсикология” за студенти от магистърските програми „Медицинска химия“ и „Фармация“ във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“.

Автор и съавтор на повече от 55 научни публикации в областта на общата и аналитичната (съдебна) токсикология и токсините, с над 60 доклада и постери, голяма част от които публикувани в авторитетни международни издания и представени на специализирани научни форуми.
Член на Асоциация Българска клинична токсикология (АБКТ), Международното дружество по токсикология (IST), Международната асоциация на съдебните токсиколози (TIAFT).