Дървесината, добивана от държавните гори, които са предоставени за управление на държавните предприятия, ще се предлага приоритетно на преработватели. Това гласи едно от последните решения на правителството на Бойко Борисов, което вчера сутринта заседава, а следобед парламентът гласува оставката му.
Ще се въведат общи условия за възлагане на дейности за продажба на дървесина. Те ще бъдат включени в проектодоговорите за възлагане на дейности и за продажба на дървесина, утвърдени от министъра на земеделието и храните.
С цел публичност и прозрачност на процедурите, възложителите са задължени да публикуват и съхраняват за срок от две години на интернет страниците си всички документи, свързани с провеждане на процедурите, както и сключените договори и допълнителни споразумения към тях. 
За първи път се дава възможност документацията за участие да се получава по електронен път. Кандидатите няма да заплащат нейната стойност. Така ще се намали административната тежест за бизнеса. Допуска се продажбата на стояща дървесина на корен също да се извършва чрез електронен търг.
Променя се и начинът за ежегодно актуализиране на цената на добив и за продажба на дървесина по сключени дългосрочни договори.