Нови правила, стимулиращи редовните посещения на ясли и градини, предвижда русенската общинска администрация. В тази връзка предстои да бъдат приети промени в наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, като се планира при посещаемост за съответния месец над 50%, таксата да е 10 лева. Ако детето обаче е отсъствало повече от половината дни през месеца, родителите ще заплащат по 20 лева. При отсъствия по уважителни причини, например заболяване, трябва да се представи медицинска бележка с изписан номер на амбулаторен лист. В този случай се заплаща месечна такса от 10 лева. Досега в наредбата бе разписано само, че за ползване на целодневни детски ясли и градини родителите дължат месечна такса в размер на 10 лв. От общината смятат, че е необходимо стимулиране на посещаемост в детските заведения и въвеждане на нови и различни подходи за по-високата посещаемост и нетолериране на отсъствията без уважителни причини.
Друга съществена промяна в наредбата е, че таксата от 2,20 за присъствен ден се вдига на 2,50 лв., тъй като досегашната сума е крайно недостатъчна за покриване на стандартите за храната и продуктите съгласно наредбите. Промените се отнасят и за ползването на седмичните групи.
Нови правила има и по отношение на преференциите. Сред по-съществените е, че за второ дете ще се заплаща 75% от месечната такса, когато първото е ученик. Два пъти в учебната година в детското заведение ще трябва да се представя съответният документ за това. 
Промените са провокирани от факта, че се отчита намаление на неданъчните приходи към края на юни в сравнение със същия период миналата година. Това е трайна тенденция, която се дължи на увеличаването на децата, които ползват преференции и намаляването пък на броя на тези, които посещават детска градина. 
През 2015 г. изразходваните средства за отопление, ел. енергия, вода и друга издръжка на детските градини е в размер на 1 151 984 лв., като в тях не са включени разходите за храна. През изтеклата година броят на малчуганите, посещавали детска градина, е 4768. Годишният разход за издръжка на едно дете е 241,60 лв., а месечният - 20,13 лв. Тенденцията за нарастване на средствата за издръжка за детските градини се запазва и през 2016 г. 
Завишение има в цените за менютата от детска млечна кухня, като от 1,05 лева те стават по 1,20 и по 1,40 съответно за първа и втора група. Оскъпяването на приготвяната храна се дължи на специфичните изисквания за опаковките, в които се предоставя храната, както и на разнообразието от продукти. С тези промени ще могат да се покрият стандартите относно спецификите в храненето на децата съгласно съответните изисквания и разпоредби.
До месец заинтересованите могат да предоставят предложения и становища по проекта за промени в наредбата, като ги внесат в деловодството на общината на пл. „Свобода“ №6 - Център за административно и информационно обслужване, или на имейл: [email protected]