Прогнозите за общ спад на продажбите на „Фазан“ се потвърждават и през третото тримесечие. Общият резултат за деветте месеца е 2,021 млн. лева, който е с 42,6% по-нисък от периода януари-септември 2015 година. Продажбите само за третото тримесечие са в рамките на бизнес плана, но са с 44% по-ниски на годишна база, съобщават от дружеството в междинния си финансов отчет към 30 септември.
Основната причина за спада на поръчките е силно конкурентната среда като най-важният компонент е външен- невъзможност „Фазан“ да се конкурира с ниските цени на далекоизточното производство. Силен натиск има и на вътрешния пазар от полулегални и нелегални производители и търговци. Непазарното увеличаване на цената на електроенергията допринася за задълбочаване на отрицателния резултат на предприятието. Намесата на държавата в необоснованото повишаване на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход също влияят негативно на предприятието.
Дружеството успява да минимизира загубата, като отчита минус 1,4 хил. лева за деветмесечието при минус 9,8 хил. лева за първо шестмесечие на 2016 година и при отчетена загуба от 30 хил. лева в края на първото тримесечие.
До края на 2016 година тенденцията за сериозен спад на продажбите ще продължи, като се предвижда през четвъртото тримесечие нетните приходи да достигнат едва 400 хил. лева. Според мениджмънта това налага ревизиране на прогнозата за цялата 2016 година. Очаква се продажбите да спаднат с 29% и да достигнат 2,42 млн. лева при 3,4 млн. лева за 2015 г.
Независимо от минимизирането на загубата е много вероятно „Фазан“ да отчете отрицателен финансов резултат през настоящата 2016 година, смятат от дружеството.
Предприятието има задължения към доставчици и клиенти, които изпълнява своевременно. По договори за заем дружеството дължи общо 760 хил. лева на предприятието майка „Стара планина холд“ АД. В резултат на лошите финансови показатели, дружеството започва да изпитва затруднения при погасяването на това задължение, се казва в доклада.