Девет фирми са подали документи за участие в обществената поръчка за изработването на общ устройствен план на Русе за 600 000 лева, стана ясно вчера след публичното отваряне на офертите. Сред тях са софийските фирми „Булплан“, „Урбика“, както и Националният център за териториално развитие /НЦТР/ и „Геоар“. Оферти за участие са депозирали и пет обединения - ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп“, Консорциум „ОУП Русе 2016“ и „ТПО-Архипро“, обединение „Еврорегион Русе 2016“ и ДЗЗД „Геотех инженеринг“.
С общия устройствен план ще се определи структурата на територията, както и местоположението и границите на урбанизираните, извънурбанизираните, земеделските, горските и защитените територии, включително и нарушените територии за възстановяване и тези със специално, с друго или със смесено предназначение. Срокът за изготвяне на предварителния и окончателния проект са съответно 12 и 3 месеца. Предстои специална комисия да разгледа, оцени и класира офертите на участниците.