Красимира Станкова е родена в Русе. Завършва Английска гимназия „Гео Милев“ в града и „Право“ във Великотърновския университет. Има двугодишна следдипломна квалификация в университета в Кеймбридж със специалност „Право на Европейския съюз и съвременно английско право“. От 2002 година е адвокат, а във фокуса й са предимно граждански и търговски дела, които касаят спорове с фирми-монополисти. Дълги години работи в София, а съвсем отскоро откри кантора и в Русе на ул. „Хан Аспарух“ 31, където консултира хора, изпаднали в безизходица покрай спорове с монополисти.
Адвокат Станкова дава консултации и на читателите на „Утро“. Въпросите си може да й задавате лично на телефон 0889 80 48 57 или на адреса на редакцията Русе, ул.“Константин Иречек“6 или на електронния ни адрес [email protected]

Въпрос
„През 2007 г. изтеглих ипотечен кредит от банка. До началото на тази година редовно плащах вноските по кредита, но през месец февруари спрях да го обслужвам поради липса на средства. Оттогава досега банката не ме е търсила за кредита, нито съм получавала каквито и да е съобщения, че й дължа нещо. Преди няколко дни получих покана от частен съдебен изпълнител, че съм осъдена да заплатя огромна сума на банката /надхвърляща многократно неплатените вноски по кредита от м. февруари досега/. Към поканата беше приложен изпълнителен лист и заповед, с която съм осъдена от Русенски районен съд да заплатя целия остатък на кредита, както и лихви и такси. Преди поканата не съм била уведомявана нито от банката, нито от съда, че срещу мен се води дело. Възможно ли е да бъда осъдена да платя целия остатък от ипотечния кредит без да знам, че срещу мен има заведено дело от банката? Може ли банката, без да ме уведоми, че кредитът е обявен за предсрочно изискуем, да ме осъди да платя целия остатък от кредита, в това число - наказателни лихви и такси?“ 
К. А., гр. Русе

Проблемът, поставен от г-жа К. А., не е прецедент. Напоследък все повече зачестяват случаите, когато кредитополучатели - клиенти на банки, биват информирани директно от частния съдебен изпълнител, че са „осъдени“ от банките да заплатят целия остатък от тегления ипотечен или потребителски кредит, а не само дължимите неплатени от тях вноски до момента. 
В случая обаче не става въпрос за окончателно „осъждане“, приключило с издаване на изпълнителен лист и образуване на изпълнително производство при частния съдебен изпълнител, от което няма връщане назад. НЕ ИЗПУСКАЙТЕ СРОКА!
Действително, ако кредитополучателят пропусне по някакви причини да плати определен брой вноски по кредита /две или повече - това е уговорено изрично между банката и кредитополучателя в индивидуалния договор за кредит/, за банката възниква правото да обяви целия остатък от кредита за предсрочно изискуем. Това обаче не означава, че издадената Заповед за изпълнение е законосъобразна и не може да се направи нищо 
Много често кредитополучателят бива неприятно изненадан от частния съдебен изпълнител с покана за доброволно изпълнение, от която научава, че банката, с която има сключен договор за кредит, се е снабдила с изпълнителен лист за целия остатък от кредита по дело срещу него, за което той изобщо не е знаел, че се е състояло. Такъв е случаят на г-жа К. А., която е научила едва от частния съдебен изпълнител, че е осъдена от банката за целия остатък от кредита плюс лихви и такси. 
Какви права има г-жа К. А. в настоящия казус и какви действия може да предприеме в своя защита? 
На първо място, г-жа К. А. трябва да знае, че издаденият от Русенския районен съд изпълнителен лист срещу нея не е „окончателна присъда“. Няма спор, че между нея и банката е налице договор за ипотечен кредит и че тя е задължена ежемесечно да плаща погасителни вноски, както е уговорено в договора. Няма спор, че тя е била изряден платец до началото на месец февруари, от когато е спряла да внася суми за погасяване на кредита. За банката е налице право да обяви кредита за предсрочно изискуем след неплащане на няколко на брой погасителни вноски /това е уговорено в договора/, след което може да иска целия остатък от главницата плюс лихви и такси. 
Най-лесният и бърз начин на банката да реализира вземането си при неплащане на вноски от страна на кредитополучателя е да заведе дело в съда по т. нар. „заповедно производство“, в резултат на което съдът издава заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист в полза на банката. В тази фаза на производството пред съда длъжникът - кредитополучател не е уведомен, че срещу него има дело. След като банката се снабди със заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителния лист, тя се обръща към съдебен изпълнител /най-често - частен/, за да образува изпълнително производство срещу кредитополучателя - в случая, срещу г-жа К. А. След като изпълнителното производство бъде образувано, съдебният изпълнител изпраща покана за доброволно изпълнение до длъжника и евентуално - към този момент могат да бъдат наложени дори запори върху моторни превозни средства, банкови сметки, трудови възнаграждения, граждански договори, пенсии и др. под. вземания на длъжника и/или възбрани върху негови недвижими имоти, ако притежава такива. 
След като получи поканата за доброволно изпълнение, кредитополучателят - длъжник може да възрази срещу издадената заповед за незабавно изпълнение в съда, което следва да бъде сторено в 14-дневен срок от получаване на поканата от него. Ако длъжникът изпусне този срок, изпълнителният лист окончателно влиза в сила и кредитополучателят няма повече възможност да реагира срещу банката по съдебен ред. 
Ако обаче длъжникът предприеме съответните адекватни действия - тогава делото се разглежда  в съда и банката е длъжна да докаже претенцията си - както дали съществува вземането, така и неговия размер, както е записан в изпълнителния лист и заповедта за незабавно изпълнение. 
Важно е да се знае, че не само банките могат да изненадат клиентите си с подобно производство - все по-чести са случаите, когато лица, теглили бързи кредити от различни кредитни институции, получават покана от съдебния изпълнител, че са осъдени да заплатят сума, надвишаваща многократно тегления кредит. Защо се получава така и какви са възможностите за правна защита, ще разясним в следващия брой на рубриката „Адвокат на народа“.