Недопустимо е в наредба за рекламната дейност община Борово да въвежда допълнително утежняващо условие, което самият закон не изисква, реши на първа инстанция Административният съд в Русе и отмени атакуваната от прокуратурата разпоредба. 
Основният проблем в нея е изискването, според което трябва да бъде представено нотариално заверено писмено съгласие на собственика на сградите или терените, където ще се разполагат рекламни съоръжения. Според прокуратурата такова съгласие действително трябва да бъде дадено, но няма защо да се налага то да е нотариално заверено. Така всъщност се противоречи на Закона за устройство на територията и на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Това бе становището и на съда, който отмени спорната разпоредба, но решението може да се обжалва.