Сериозен спад на продажбите и над половин милион лева счетоводна загуба отчита „Свинекомплекс Николово“ в междинния си финансов отчет за периода януари-септември, представен на фондовата борса. Общите приходи намаляват с над 35 на сто - от 4,9 на 3,2 млн. лева, най-вече поради драстичния спад на реализираните стоки. В резултат финансовият резултат за периода е загуба в размер на 561 хил. лева. 
Според доклада на мениджмънта, всеобщата стопанска криза оказва влияние върху ритмичната и ефективна реализация, както и върху основните производствени разходи за осъществяване на дейността. Отчетният период се характеризира с висока цена на комбинирания фураж, съчетана с по-ниски продажни цени на живи животни сравнени със същия период на предходната година. 
Средната реализационна цена за януари-септември 2016 г. е 2.48 лв./кг живо тегло, която е с 0,11 лв./кг по-ниска от миналогодишната. Данните на дружеството обаче потвърждават рязкото увеличение на изкупните цени през третото тримесечие, за което сигнализираха русенски преработвателни предприятия. Средната реализационна цена на угоените прасета вече е 1.94 лева, което е със 7.8% повече отколкото за периода януари-юни. 
През отчетния период наличните животни в свинекомплекса намаляват с над 3600 броя спрямо 2015 г. По-ниски са приходите от продажби както на живи животни, така и на трупно месо.  
За изхранването на наличното поголовие са изразходвани 3938 тона комбинирани фуражни смески на стойност 1,922 млн. лв.
Високата цена на фуража и ниската продажна цена води до постоянна задлъжнялост към доставчика на фураж и невъзможност на дружеството със собствени средства да извършва своите разплащания. Тази ситуация го изправя пред търсене на привлечени средства за разплащане на разходи свързани с дейността му, се казва в доклада. Основен риск пред целия бранш е продължаващият внос на евтини меса и суровини за месопреработка и консумация на местния пазар.