Ускорена процедура за избор на оператор, който да стопанисва и експлоатира регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, тече от вчера. Мотивът за спешната обществена поръчка е, че срокът на действие на договора, сключен с фирмата, която сега стопанисва депото, изтича през ноември. Това налага да се предприемат действия, така че да не се преустановява приемането и депонирането на отпадъци. Налице е опасност за поставяне в риск на около 250 000 жители, тъй като за година на регионалното депо се депонират около 90 000 тона отпадъци. Депонирането е от изключително значение, тъй като е свързано с опазването на живота и здравето на хората, на околната среда не само на община Русе, но и на още четири общини. Преустановяването на тази дейност би довело до непоправими последици - риск от зарази, епидемии и други опасности за здравето на населението, е посочено още в обосновката за ускорената процедура. 
Прогнозната стойност на обществената поръчка за стопанин на депото е 2 700 000 лева. Съоръжението е предвидено да приема за обезвреждане битовите отпадъци, генерирани от населението на петте общини. За целта бъдещият оператор трябва да оперира с всички налични съоръжения, инсталации и механизация, а също така да изпълнява всички подробно описани дейности в техническата спецификация.
Оферти могат да се подават до 15 ноември, а на следващия ден специална комисия ще ги отвори и разгледа.