Според предварителните данни се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) към края на октомври 2016 г. да бъде положително и в размер на 3.4 млрд. лв. или 3,8% от прогнозния БВП, съобщават от Министерство на финансите.

За сравнение на годишна база бе отчетен излишък по КФП в размер на 63,9 млн. лв. или 0,1% от БВП, което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 3,7 процентни пункта.

Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и по-ниското усвояване на капиталовите разходи. Подобрението от страна на текущото превишение на приходите над разходите по сметките за средства от ЕС върху салдото по КФП е значително, като излишъкът по европейските средства е в размер на 1,6% от прогнозния БВП.

Приходите и помощите към края на октомври се очаква да бъдат в размер на 28.28 млрд лв. лв. (85,7% от годишния разчет), което на годишна база е ръст от 1.747 млрд лв. Увеличението се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2.078 млрд лв., докато постъпленията от помощи са по-ниски. Изпълнението на постъпленията от помощи спрямо разчета за годината е 96,6%.

Разходите по консолидираната фискална програма към октомври се очаква да бъдат в размер на 24.87 млрд. лв., което е 71,4% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 26.47 млрд. лева.

Частта от вноската ни в бюджета на ЕС, изплатена към октомври от централния бюджет, възлиза на 687,7 млн. лв.