Почти 80 000 лв. за ремонт на покрив на жилищна сграда дава Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”. Това става ясно от официалната документация на обществената поръчка.

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Петър Манолов лично е възложител на поръчката.

„Извършване на ремонтни дейности по покривното покритие на жилищна сграда с административен адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 65”. Кратко описание: „Извършване на ремонтни дейности по покривното покритие на жилищна сграда с административен адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 65”, е посоченият предмет поръчката.

Мястото на изпълнението й е гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 65.”

Общата прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС) е до 79 028,57 (седемдесет и девет хиляди двадесет и осем и 0,57) лева без ДДС. Посочената прогнозна стойност е крайна за Възложителя. Към момента на публикуване на настоящата обява Възложителят е осигурил финансов ресурс до размера на посочената стойност, се пояснява в документацията.

Обществената поръчка се финансира от бюджета на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”.

 Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката през последните 3 години (считано от датата за представяне на оферти), за което представят декларация за съответствие с критериите за подбор, в която се посочва списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, с посочване на стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и възложителя.

Преди сключването на договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител, следва да предостави – списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

„Участниците следва да предоставят информация за изпълнено строителство, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка с минимум изпълнени дейности: 785 кв. м. покриви, изпълнени от него през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойност, дата, на която е приключило изпълнението, място на строителството, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания”, е и минималното изискване.

Срок за получаване на офертите е 14 ноември. Те от своя страна, ще бъдат отворени на 15 ноември 2016 г. в 15:00 часа.